20the regular public meeting of the City Council

20the regular public meeting of the City Council

Meeting Details

 • No. Meeting : 20
 • College : City Council
 • Date : 2017/09/13
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Download a theme

Topics of the Meeting

 

September 8th, 2017

VOLOS 8/9/2017

No.. Primary. : 76040

GREEK REPUBLIC

Municipality of Volos

N / ADMINISTRATIVE SERVICES DIVISION

SECTION SUPPORT COLLEGE

CALL

We invite you to attend the 20η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 13 September 2017 at 14:00 Volos Town Hall, with the following agenda items.

S / N DESCRIPTION ISSUE

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  (δες τις εισηγήσεις)
1. Έγκριση του τελικού Σχεδίου τουΕπιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Βόλου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξηγια έγκριση στο ΠΕΠ Θεσσαλίας στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (RUE) NSRF 2014-2020.
2. Σύσταση ομάδας αξιολόγησης τουΕπιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Βόλου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξηστο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (RUE) του ΠΕΠ Θεσσαλίας του ΕΣΠΑ 2014-2020.
3. Λήψη απόφασης έγκρισης μετακίνησης αντιδημάρχου Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού στο Λονδίνο και στη Θεσσαλονίκη.
4. Λήψη απόφασης έγκρισης μετακίνησης του Γενικού Γραμματέα του Δήμου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (suggestions)
5. Λήψη απόφασης περί καθορισμού ειδικοτήτων προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2017 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
6. Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δήμο Βόλου» (Κωδικός ΟΠΣ: 5000683 (Ref. Απόφασης:1425), λόγω παραίτησης υφιστάμενου προσωπικού.

Finance Division  (suggestions)
7. Decision to reform the municipal budget, year 2017.(Decision OE)
8. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλετών, accordance with Article 174 of N. 3463/2006.
9. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
10. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
11. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. (Τμήματος Δημοτικού Ταμείου)
12. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.(Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου-Τμήματος Δημοτικών Προσόδων).
13. Modification of the subject’ number. 288/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και αποδέσμευση ποσού λόγω λανθασμένου υπολογισμού.
14. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών. (Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
15. Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής (ΒΥΣ) στα πλαίσια τουΕΠ Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Μαγνησίας/Σποράδων, συνολικού προϋπολογισμού 1.065.101,20€ με Φ.Π.Α.”.
16. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και εκκίνησης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας πλαστικών σάκων απορριμμάτων του Δήμου Βόλου, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 105.090,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
17. Ανάκληση της απόφασης 447/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου και λήψη νέας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων οξιάς για την περίοδο 2016-2020 του δάσους Αγ. Lawrence, σύμφωνα με την εγκεκριμένη «Μελέτη Διαχείρισης Δάσους Οξιάς Αγ. Λαυρεντίου».
18. Ανάκληση της απόφασης 448/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου και λήψη νέας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων οξιάς για την περίοδο 2016-2020 του δάσους Μακρινίτσας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη «Μελέτη Διαχείρισης Δάσους Οξιάς Μακρινίτσας».
19. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού οικοπέδου με κτίριο-δημοτικό κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Λεμάν στο Δημοτικό Πάρκο Νέων Παγασών.
20. Λήψη απόφασης αποδοχής οφειλής και τρόπος αποπληρωμής του, προς Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας από το Δήμο Βόλου για κατανάλωση ρεύματος συνολικού ποσού 18.345,00€ που αφορά στο χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2015 έως και Μάρτιο 2017.
21. Λήψη απόφασης περί λύσης μισθωτικής σχέσης για δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στην πλατεία Αγίου Λαυρεντίου.
22. Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης του ασκούντα καθήκοντα Δημάρχου για υπογραφή σύμβασης καταπιστευτικής μεταβίβασης χρημάτων για εξασφάλιση απαιτήσεως.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  (suggestions)
23. Λήψη απόφασης εκκίνησης διαγωνισμού για τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης έτους 2018.
24. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Δήμου Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ (suggestions)
25. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. (Καρανίκα Ελένη)
26. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. (Κωνσταντίνου Μιχαήλ)
27. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στον Βόλο, στην οδό Δημητριάδος και Κουταρέλια (No.’ αριθ.156/2017 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου). (decision 156/2017 E.P.Z.)

PLANNING DEPARTMENT (suggestions)
28. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΕΣΚΛΟ Δ.Ε. AISONIAS- ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 – Measure 4, Υπομέτρο 3, Δράση 4.3.4: «Βελτίωση Προσβασιμότητας σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις».
29. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟΥΡΙ Δ.Ε. AISONIAS- ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 – Measure 4, Υπομέτρο 3, Δράση 4.3.4: «Βελτίωση Προσβασιμότητας σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις».
30. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. PORTARIAS – ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 – Measure 4, Υπομέτρο 3, Δράση 4.3.4: «Βελτίωση Προσβασιμότητας σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις».
31. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. N. AGCHIALOU- ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Measure 4, Υπομέτρο 3, Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε Γεωργική γη και Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».
32. Έγκριση τροποποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόλου στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Measure 4, Υπομέτρο 3, Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε Γεωργική γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις».
33. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό δίκτυο για την Οικονομική συνοχή και Αλληλεγγύη σε αγροτικές περιοχές της Ευρώπης» (European Network for the Economic Cohesion and Solidarity in Rural areas – ENSuRe), στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» (Europe for Citizens, Networks of Towns).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
34. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (suggestion)
35. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΕΣΚΛΟ Δ.Ε. AISONIAS- ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» (suggestion)
36. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. N. AGCHIALOU- ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» (suggestion)
37. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. PORTARIAS – ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» (suggestion)
38. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟΥΡΙ Δ.Ε. AISONIAS- ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» (suggestion)
39. Συμπλήρωση απόφασης 526/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το χρόνο παράτασης ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, καθώς και την παράταση ισχύος της προσφοράς των ενδιαφερομένων στον διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (suggestion)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  (suggestions)
40. Λήψη απόφασης για την έγκριση καθορισμού θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην οδό 28ης Οκτωβρίου αρ.150 (μεταξύ Γαμβέτα και Μαυροκορδάτου), in Volos. (decision 153/2017

LEGAL PERSONS (suggestion)
41. Έγκριση της υπ’ number. 228/17 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - Regional Theatre. of the City of Volos, σχετικά με την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού και την ψήφιση σχετικών πιστώσεων.

 

The President of

City Council

Γεώργιος Μουλάς

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

Set as default language
 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia