52η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

52η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 52
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2018/09/17
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Σεπτεμβρίου 13th, 2018

ΒΟΛΟΣ 13/9/2018

Αρ. Πρωτ. : 76078

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 52η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
2. Υποβολή Πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες του Δήμου Βόλου, της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., της Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ., της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης πεντακοσίων δέκα εφτά χιλιάδων διακοσίων δύο ευρώ και είκοσι λεπτών, (517.202,20€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, διάρκειας δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης.
3. Υποβολή πρακτικού α” Φάσης (αποσφράγισης δικαιολογητικών & τεχνικών προσφορών) του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου (Επιβατικά-Ημιφορτηγά) διάρκειας πέντε (5) ετών», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 738.196,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
4. Υποβολή πρακτικού αποσφράγισης προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις «Εργασίες καθαρισμού Δημοτικών Ρεμάτων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 29.264,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
5. Υποβολή πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση πλαισίων – πληροφοριακών πινακίδων για τουριστικούς χάρτες και τουριστικές πληροφορίες στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 31.198,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
6. Υποβολή πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων μεταφορικών μέσων Δήμου Βόλου» ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης70.163,66 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
7. Έγκριση πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση χρησιμοποιημένων λιπαντικών ελαίων μηχανής καύσης, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
8. Λήψη απόφασης για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας (αίτηση ακύρωσης των Αριστείδη Φραγκουδάκη του Ελευθερίου κ.λ.π.).

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
9. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση μελέτης για την προμήθεια «I Area-Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της περιοχής του Δήμου Βόλου».

 

 

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia