8η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

8η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 8
 • Συλλογικό Όργανο : Οικονομική Επιτροπή
 • Ημερομηνία : 2019/02/11
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Φεβρουαρίου 7th, 2019

ΒΟΛΟΣ  7/2/2019

Αρ. Πρωτ. : 11567

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 8η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. υπουργικής απόφασης αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκη.

2. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου οικονομικού έτους 2019.

3. Λήψη απόφασης για την υποχρεωτική αναμόρφωση των οικονομικών στόχων του ΟΠΔ του Δήμου Βόλου οικονομικού έτους 2019.

4. «Υποβολή 2ου Πρακτικού της Επιτροπής για τη διενέργεια της Α΄ Φάσης: Έλεγχος Δικαιολογητικών/Τεχνικών Προσφορών ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη “Λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) σε κτίριο της πρώην Παιδόπολης Αγριάς”, σε συμμόρφωση της υπ’ αριθμ. 81/2019 απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και ακύρωση της αριθμ. 848/2018 (ΑΔΑ:ΩΩΜ6Ω96-Κ3Δ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου”.

5. Υποβολή πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Περισυλλογή, επανένταξη, φιλοξενία, φροντίδα αδέσποτων ζώων των Δημ. Ενοτ. Δήμου Βόλου, στο δημοτικό ενδιαίτημα στη θέση Μαραθάς», διάρκειας δώδεκα μηνών, εκτιμώμενης αξίας 48.380,00€ (σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 59.991,20€ (πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ και είκοσι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

6. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Παράταση καταβολής δόσης μισθώματος, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 α)του αριθμ. πρωτ. 103691/20-11-2017 συμφωνητικού μίσθωσης εκμετάλλευσης του δάσους του Αγίου Λαυρεντίου Δ.Ε. Αρτέμιδας, β)του αριθμ. πρωτ. 103692/20-11-2017 συμφωνητικού μίσθωσης εκμετάλλευσης του δάσους της Μακρινίτσας και γ)του αριθμ. πρωτ. 3379/14-1-2019 συμφωνητικού μίσθωσης εκμετάλλευσης του δάσους Λέσχιανης.

7. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών σήμανσης οδών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας».

8. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου ή όμορων ακινήτων, εμβαδού περίπου 5.000 τμ συνολικά, (άρθρο 194 του ν.3463/2006) στην περιοχή του Ο.Τ. 1296 στη θέση «Μπουρμπουλήθρα, Πεδίο Άρεως» στο Βόλο για τη δημιουργία τοπικών «Πράσινων Σημείων» σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. Βόλου (απόφ. 3018/167095 ΦΕΚ Α.Α.Π. 237/4-11-2016) και το εγκεκριμένο Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Βόλου».

9. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας αποζημίωσης απαλλοτρίωσης τμήματος της ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. 287 της συνοικίας Ν. Παγασών.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10. Λήψη απόφασης κατάρτισης των όρων και σύνταξης της διακήρυξης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΑΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΩΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ».

11. Λήψη απόφασης κατάρτισης των όρων και σύνταξης της διακήρυξης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019».

12. Λήψη απόφασης κατάρτισης των όρων και σύνταξης της διακήρυξης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019».

13. Λήψη απόφασης κατάρτισης των όρων και σύνταξης της διακήρυξης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ – Ν. ΙΩΝΙΑΣ».

14. Λήψη απόφασης κατάρτισης των όρων και σύνταξης της διακήρυξης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ – Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019».

15. Λήψη απόφασης κατάρτισης των όρων και σύνταξης της διακήρυξης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ –Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019».

16. Υποβολή πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤO ΣΕΣΚΛΟ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ».

17. Υποβολή πρακτικού Α΄ φάσης αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΕΥΓΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ Α.Μ.Ε.Α.¨, προϋπολογισμού 19.939,20€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

18. Υποβολή Πρακτικού αποσφράγισης προσφορών του Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Εργασίες καθαρισμού Δημοτικών Οικοπέδων για πυροπροστασία στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου » εκτιμώμενης αξίας 18.350,00€ (δέκα οχτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 22.754,00€ (είκοσι δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia