9η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

9η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Στοιχεία Συνεδρίασεις

 • Αρ Συνεδρίασης : 9
 • Συλλογικό Όργανο : Δημοτικό Συμβούλιο
 • Ημερομηνία : 2017/03/27
Κατεβάστε το Απόσπασμα Απόφασης

Λήψη Θεμάτων

Θέματα Συνεδρίασης

 

Μαρτίου 23rd, 2017

ΒΟΛΟΣ 23/3/2017

Αρ. Πρωτ. : 22424

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 9η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Βόλου.
2. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Βόλου – προσαύξηση των θέσεων του κλάδου ΔΕ Τεχνιτών κατά μία (1) και νέα πρόβλεψη δύο (2) θέσεων προσωπικού κλάδου ΔΕ Κλητήρων.
4. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2017.
5. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2017.
6. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2017 με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.(απόφαση Ο.Ε.)
8. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλετών σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006.
9. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
10. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
11. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού της επιτροπής επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων της Δ.Ε. Βόλου του Δήμου Βόλου.
12. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.(Τμήματος Δημοτικού Ταμείου)
13. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Τμήματος Δημοτικών Προσόδων)
14. Λήψη απόφασης περί επιλογής πιστωτικού ιδρύματος για ανανέωση προθεσμιακής κατάθεσης κληροδοτήματος «Ιωάννου Κ.Χατζηϊωάννου ή Χατζάκου».
15. Ανάκληση της αριθμ.568/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για την ακύρωση της παράτασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στη Δ.Ε. Αγριάς.
16. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση κτιρίου-δημοτικού καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη θέση «Προφήτης Ηλίας» Άνω Βόλου της Δ.Ε. Ιωλκού.
17. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος «Πηλέας» (ξενοδοχειακή μονάδα και γήπεδο) που βρίσκεται στα Χάνια Πηλίου της Δ.Ε. Αγριάς.
18. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση και ορισμό νέου δημοτικού συμβούλου στην εκτιμητική επιτροπή για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου βόλου βάσει των άρθρων 186 παρ.5 και 192 του ν.3463/2006.
19. Τροποποίηση των υπ” αριθμ.760/2016 και 65/2017 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
20. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της ομάδας έργου του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».
21. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής και πιστοποίησης παραδοτέων του υποέργου «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου»-ΟΠΣ 5000683.

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
22. Λήψη απόφασης για την ίδρυση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3879/2010.
23. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βόλου στην πρόταση υλοποίησης του έργου με τίτλο «Safety in School» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ
24. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στη Ν. Ιωνία, στην οδό Μ. Μερκούρη και Μαιάνδρου (υπ” αριθ.9/2017 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ν. Ιωνίας).(απόφαση 45/2017 Ε.Π.Ζ.)
25. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στον Βόλο, στην οδό Αναλήψεως με Περραιβού (υπ” αριθ.21/2017 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου).(απόφαση 46/2017 Ε.Π.Ζ.)
26. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στον Βόλο, στην οδό Ροστώβ με Ολυμπιάδος (υπ” αριθ.22/2017 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βόλου).(απόφαση 47/2017 Ε.Π.Ζ.)
27. Λήψη απόφασης περί παράτασης υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της περιοχής παρέμβασης με συλλογή πρωτογενούς υλικού και προωθητικές ενέργειες».
28. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών από τη συμμετοχή του Δήμου Βόλου σε τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό.
29. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή πλανόδιου πωλητή υπαίθριου εμπορίου.(κα Κολώνια Αικατερίνη του Κωνσταντίνου)
30. Λήψη απόφασης για συμμετοχή στο πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2017.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
31. Λήψη απόφασης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη επειγουσών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
32. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης εργασίας αποκομιδής στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Βλασίου.
33. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης και διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.975,48€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
34. Λήψη απόφασης επανυποβολής για έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και της παράτασης συμβατικής προθεσμίας, του έργου «Εργασίες Βελτίωσης Κοιμητηρίων Δ.Ε. Αγριάς και Αρτέμιδας 2015″.
35. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθ.852/2012 απόφασης περί «Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Βόλου».(απόφαση 54/2017 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εισηγήσεις)
36. Λήψη απόφασης για την 3η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017.
37. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση επέκταση υφιστάμενων ποδηλατοδρόμων».
38. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση-επέκταση υφιστάμενων ποδηλατοδρόμων Φάση Β».
39. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Νεκροταφείων Δ.Ε. Πορταριάς».
40. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Νεκροταφείων Δ.Ε. Ιωλκού».
41. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης με τίτλο «Υδροτεχνική (Υδρογεωτεχνική) Μελέτη Επέκτασης Κοιμητηρίου Αγίου Γεωργίου Βόλου».
42. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων έτους 2016″, προϋπολογισμού 96.000,00€.
43. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια λαμπτήρων και συμβατικών φωτιστικών», προϋπολογισμού 60.016,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
44. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών στα πλαίσια των «Συντήρηση και Επισκευή Κοινοχρήστων Χώρων 2017″, «Συντήρηση Επισκευή και Ανακαίνιση Σχολικών Κτιρίων 2017″ και «Συντήρηση Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών Κτιρίων 2017″, προϋπολογισμού 73.957,38 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
45. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Αγριάς Τ11″, προϋπολογισμού 1.260.000,00€.
46. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης «Διαμόρφωση Παιδικών Χαρών στην οδό Λεμάν στις Νέες Παγασές και Πλατεία Λαμπράκη στη Νέα Ιωνία», προϋπολογισμού 128.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
47. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τεσσάρων (4) σύγχρονων κόμβων στο Δήμο Βόλου: 1.Δημαρχείο (Δημητριάδος, Λαμπράκη και Ιάσονος). 2.Τελωνείο (Λαμπράκη-Παπαδιαμάντη). 3.ΚΤΕΛ (Αθηνών, Λαμπράκη και Σέκερη). 4.Διμηνίου (Λαρίσης, Δερβενακίων, Μπότσαρη)», προϋπολογισμού 1.600.000,00€.
48. Λήψη απόφασης έγκρισης μελετών νομιμοποίησης υφιστάμενων λιμενικών κατασκευών στον αιγιαλό στο παραλιακό μέτωπο Ηρώων Πολυτεχνείου στη συνοικία Αγίας Ειρήνης και στον αιγιαλό στη θέση Λιμανάκι Αρχαίας «Πυρράσου» Δημοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου.
49. Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας προμήθειας «Προμήθεια Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών», προϋπολογισμού 74.300,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
50. Λήψη απόφασης έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους Δ.Ε. Βόλου-Ν.Ιωνίας έτους 2014″.
51. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Πεζογέφυρα στον Κραυσίδωνα πλησίον της οδού Αγ. Γεωργίου».
52. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού επιτροπής παραλαβής εκτελεσμένων εργασιών του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Αγριάς».
53. Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων έτους 2015″ για χρονικό διάστημα τριών μηνών.
54. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή στέγης κτιρίου Σπίρερ» για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών.
55. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν. Ιωνίας, έτους 2015″, για χρονικό διάστημα δύο μηνών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
56. Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση χορήγηση εργοταξιακών παροχών ρεύματος για κοινωνικούς λόγους έως 31/12/17.
57. Ανάκληση της υπ” αριθμ. 91/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης για το έτος 2017.
58. Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας κ. Καλούτσα Βασιλικής στη θέση κενωθέντος περιπτέρου κ. Κούτρα Κων/νου (υπ” αριθ.23/2017 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Βόλου).(απόφαση 48/2017 Ε.Π.Ζ.)
59. Λήψη απόφασης για την προσκύρωση οικοπεδικής έκτασης 19,90 τ.μ. στην ιδιοκτησία Αγγελόπουλου στον ΄Αγιο Σπυρίδωνα, της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου.(απόφαση 55/2017 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
60. Λήψη κανονιστικής απόφασης για την κατάργηση της υπ’ αριθ.181/1992 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου περί «κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Τσιμισκή».(απόφαση 31/2017 Ε.Π.Ζ.)
61. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Περραιβού αρ.169, στον Βόλο.(απόφαση 32/2017 Ε.Π.Ζ.)
62. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάσης ΑΜΕΑ στην οδό Ρεδαιστού έναντι αρ.95, μεταξύ των οδών Αδραμμυτίου και Χαλκηδόνος.(απόφαση 33/2017 Ε.Π.Ζ.)
63. Λήψη απόφασης έγκρισης λήψης μέτρων για την ασφαλή λειτουργία του κόμβου Π.Ε.Ο. Βόλου – Λάρισας – Ε. Ο. Βόλου-Λάρισας.(απόφαση 34/2017 Ε.Π.Ζ.)
64. Λήψη κανονιστικής απόφασης για την κατάργηση της, κατά τη θερινή περίοδο, μονοδρόμησης της διαδρομής Βάκχου- Πανάκειας- Λεμάν- Δουλκέρογλου στις Ν. Παγασές.(απόφαση 35/2017 Ε.Π.Ζ.)
65. Λήψη κανονιστικής απόφασης για τη μονοδρόμηση της οδού Μητρ. Γρηγορίου, στο τμήμα αυτής από Πυράσσου έως Γρ. Λαμπράκη.(απόφαση 36/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
66. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ” αριθ.913/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της οδού Παραθύρη στην Αγριά, κατόπιν του υπ” αριθ.229/14589/2016 εγγράφου του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας (απόφαση 49/2017 Ε.Π.Ζ.).
67. Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον χαρακτηρισμό ως πεζοδρόμου τμήματος της οδού Αντωνοπούλου, από Αργοναυτών έως Ιάσονος, στον Βόλο.(απόφαση 50/2017 Ε.Π.Ζ.).
68. Λήψη κανονιστικής απόφασης για τη μονοδρόμηση τμήματος της οδού Κωνσταντά, από Παγασών έως επτά Πλατανίων, στον Βόλο.(απόφαση 51/2017 Ε.Π.Ζ.)
69. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης για τις ανάγκες της «Κλινικής Κωνσταντινόπουλου», στην οδό 28ης Οκτωβρίου, στον Βόλο.(απόφαση 52/2017 Ε.Π.Ζ.)
70. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθ.843/2016 απόφασης περί «καθορισμού θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ στην οδό Ογλ (μεταξύ των οδών Ιάσονος & Δημητριάδος), στον Βόλο».(απόφαση 53/2017 Ε.Π.Ζ.)
71. Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση εγκαταστάσεων που έχουν υλοποιηθεί επί της οδού Γκλαβάνη με Ιάσονος.(απόφαση 56/2017 Ε.Π.Ζ.)
72. Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: «Απαγόρευση διέλευσης οχημάτων άνω των 3,5 τόνων σε τμήμα της οδού Δορυλαίου στη Ν. Ιωνία».(απόφαση 57/2017 Ε.Π.Ζ.)
73. Λήψη κανονιστικής απόφασης για τη μονοδρόμηση των οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη.(απόφαση 58/2017 Ε.Π.Ζ.)
74. Επικαιροποίηση της υπ” αριθμ. 652/2014 κανονιστικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.
75. Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης U.I.A.-Vobility Project.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
76. Έγκριση της αριθμ. 44/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου, αναφορικά με την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017.
77. Έγκριση της υπ” αριθμ.77/2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ. Αναφορικά με την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017.
78. Λήψη απόφασης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βόλου, του ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας και με τη συμμετοχή της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia