ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ πρόχειρου διαγωνισμού για το εργο «Εργασίες μόνωσης κλειστού γυμναστηρίου 6ου Λυκείου Βόλου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Βόλος, 5 – 12 -2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                        Αρ. Πρωτ.: 148107

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Ο Δήμαρχος Βόλου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκ­πτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Εργασίες μόνωσης κλειστού γυμναστηρίου 6ου Λυκείου Βόλου» με προϋπολογισμό 30.750,00 ΕΥΡΩ. Το έργο αποτελείται από μία κατηγορία εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικών εργασιών, με προϋπολογισμό 18.000,00 β) ΓΕ και ΟΕ 3.240,00 και γ) απρόβλεπτα 3.186,00 .

2 Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου ( Μικρασιατών 81 – κτίριο ‘ Σπιρερ ’ ) στο Βόλο τηλ . 24210- 94025.

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την 10η Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη του έτους 2013.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11/12/2013 ημέρα Τετάρτη με ώρα λήξης υποβολής των προσφορών την 10:00 π. μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες κατά ομάδες εργασιών.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 έως 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

Κατά τα λοιπά ισχύει ότι αναγράφεται στο άρθρο 21 της διακήρυξης του ανωτέρω έργου.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 488,52 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού μέχρι 11 – 07 -2014. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι(6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Κ.Α. 30-7311.013).

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ

Παρουσίαση Ημερολογίου 2014 με θέμα τα Παραδοσιακά Εργαστήρια Πηλίου

Live Rock στις 5 Δεκεμβρίου στο Cafe Santan

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη συντήρηση των δρόμων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου

Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου στο σύνολο του ενιαίου Δήμου Βόλου, συνολικής δαπάνης 645.000 ευρώ, από δημοτικούς πόρους  (ΣΑΤΑ), προβλέπεται να υλοποιηθούν το επόμενο δωδεκάμηνοσύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2013. Πρόκειται για εργολαβίες, οι συμβάσεις των οποίων υπεγράφησαν σήμερα από το Δήμαρχο Βόλου κ.Πάνο Σκοτινιώτη και τους εκπροσώπους των αναδόχων εταιρειών, όπως επίσης υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο κατασκευής νέων οδών, συνολικής δαπάνης 283.365,90 ευρώ.

 

Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Φώτης Λαμπρινίδης«πρόκειται για συνολική παρέμβαση με στόχο τη βελτίωση των οδοστρωμάτων καιτης οδικής ασφάλειας σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας. Προσπαθούμε να εξαντλήσουμε κάθε οικονομικό περιθώριο και να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητατου Δήμου, ώστε, σε περίοδο μεγάλων περικοπών για την αυτοδιοίκηση, να ανταποκριθούμε στις βασικές απαιτήσεις λειτουργίας της πόλης».

 

Ειδικότερα, τα δυο πρώτα έργα θα συμβάλουν ώστε να υπάρξει βελτίωση της ποιότητας και της οδικής ασφάλειας των δρόμων, αφού προβλέπεται να γίνουν οι εξής εργασίες: ανακατασκευές τμημάτων οδών λόγω παλαιότητας και εκτεταμένων φθορών, αποκαταστάσεις σε σημεία του οδοστρώματος όπου έχει υποστεί τοπική φθορά, κατασκευές τμημάτων νέων οδών και τοποθέτηση ασφαλτοτάπητα όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, στο πλαίσιο των έργων θα υπάρξουν διαμορφώσεις και στρώσεις χωμάτινων οδών με υλικό 3Α ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή πρόσβαση σε περιοχές, οι οποίες δεν καλύπτονται από το Τεχνικό Πρόγραμμα της αγροτικής οδοποιίας. Εξάλλου θα υπάρξουν ιεραρχημένες παρεμβάσεις εκτός των οδών, οι οποίες θα αφορούν κατασκευές ρείθρων και κρασπέδων, διαμόρφωση πεζοδρομίων ιδιαίτερα σε κοινόχρηστους χώρους όπως πλατείες και δημόσια κτίρια αλλά και τμηματικές ανακατασκευές πεζοδρομίων σε σημεία που είναι ευθύνης του Δήμου και όχι των ιδιωτών και όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι για την ασφαλή διάβαση των πεζών όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις δέντρων ή προεξοχών. Επισημαίνεται ότι έχουν ληφθεί υπόψη τα αιτήματα πολιτών, τα οποία  καταγράφηκαν αναλυτικά το προηγούμενο διάστημα αλλά και η ανάγκη για έκτακτες παρεμβάσεις οι οποίες προκύπτουν είτε από φθορές, είτε από έργα άλλων φορέων, αλλά και από την κακοκαιρία.

 

Το τρίτο έργο αφορά την κατασκευή νέων δρόμων, επίσης στο σύνολο του ενιαίου Δήμου, και οι εργασίες που προβλέπονται από τη μελέτη είναι: εκσκαφές, οδοστρωσία, κατασκευές κρασπεδορείθρων, επιχώσεις πεζοδρομίων, ασφαλτοτάπητες καθώς επίσης  και ασφαλτικές εργασίες. Το έργο αυτό αποτελεί συνέχεια αντίστοιχης εργολαβίας του 2012, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

- Τμήμα της επαρχιακής οδού προς Ξενία Πορταριάς

- Δρόμος πίσω από το Ξενία – αποκατάσταση τοιχίου στην Πορταριά

- Τσιμεντρόστρωση δρόμου προς Προφήτη Ηλία στη Μακρινίτσα

- Ασφαλτόστρωση δρόμων στην Νέα Αγχίαλο και τη Δημητριάδα Νέας Αγχιάλου

- Κατασκευή των οδών Αταλάντης, Αδράστου (Αταλάντης – Ιππέων ) στην Νέα Δημητριάδα

Τέλος ολοκληρώνεται η κατασκευή της οδού Νίτσας Κολιού στη Νέα Ιωνία ενώ θα ακολουθήσουν εργασίες σε άλλους δρόμους και περιοχές του ενιαίου Δήμου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του έργου.

Υποστήριξη ανέργων για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού ανέργων του Δήμου Βόλου προσέλκυσε η ενημερωτική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μεταξουργείο για την Πράξη «+Εργασίες Τοπικές Πρωτοβουλίες για νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης στο Βόλο», στο πλαίσιο υλοποίησης των Τοπικών Σχεδίων Απασχόλησης (ΤοπΣΑ). Φορέας υλοποίησης είναι η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Βόλου με συντονιστή την ΑΝΕΒΟ Α.Ε.

 

Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες δημιουργίαςτουλάχιστον 12 κοινωνικών επιχειρήσεων στους τομείς του Τουρισμού, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Πρωτογενούς Παραγωγής. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα αφορά την κατάρτιση – επιμόρφωση 80 ανέργων εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, νέους επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών, κλπ.) και ασφαλισμένους στον ΟΓΑ.

 

Στόχος είναι, όπως τόνισε τόσο ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Δ.Δρβένης, όσο και ο Αντιπρόεδρος της ΑΝΕΒΟ Ν.Στόϊκος, η δημιουργία σταθερών και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης. Χαιρετισμό στην ημερίδα απηύθυνε ο Αντιπερειφερειάρχης Θεσσαλίας Γ.Καλτσογιάννης, ενώ ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των ειδικών εισηγητών, οι οποίοι απάντησαν επίσης σε ερωτήματα και απορίες των συμμετεχόντων.

 

Η Πράξη ενισχύει συγκεκριμένα τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στους παρακάτω τομείς:

 

Τουρισμός – Πολιτισμός – Αθλητισμός

* Συνοδοί πόλης, οδηγοί βουνού - εμψυχωτές πολιτιστικών εκδηλώσεων και τουριστικών δραστηριοτήτων
* Παραγωγή και προώθηση τουριστικών αναμνηστικών, χειροτεχνημάτων και κοσμημάτων.
* Καλλιτεχνική εκπαίδευση και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
* Προγράμματα μαζικού αθλητισμού και αθλητικών ενδιαφερόντων.
* Ηλεκτρονική δικτύωση και προβολή τοπικών επιχειρήσεων και προϊόντων. Ενημέρωση, προώθηση, επικοινωνία.

 

Πρωτογενής Παραγωγή

Παραγωγή, τυποποίηση και προώθηση αγροτικών προϊόντων από νέους αγρότες.

* θερμοκήπια - διχτυοκήπια.
* Παραδοσιακές καλλιέργειες της περιοχής όπως η βρώσιμη ελιά Πηλίου και τα παράγωγά της, το μήλο, το κάστανο, το αμπέλι και το κρασί, το λεμονάτο ροδάκινο, η γαρδένια και τα οξύφυλλα φυτά, κλπ
* Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και βότανα, πχ θυμάρι, δενδρολίβανο, μέντα, λεβάντα, ρίγανη κλπ.
* Παραγωγή προϊόντων ποιότητας με σεβασμό στο περιβάλλον και στροφή σεσυστήματα ολοκληρωμένης και βιολογικής παραγωγής
* Κτηνοτροφία: Στροφή σε βιολογικά προϊόντα, οργανωτική ανασυγκρότηση του συνεταιριστικού συστήματος και εκπροσώπηση των τοπικών προϊόντων στα καταστήματα της περιοχής.
* Ανάπτυξη του αγροτουρισμού με καινοτομικά σχέδια που μπορούν να δώσουν μια άλλη προοπτική στον αγρότη και στον αγροτικό χώρο.
* Σαλιγκαροτροφία ανοικτού και κλειστού τύπου (Για μεγάλες επενδύσεις σαλιγκαροτροφίας είναι εφικτή η χρηματοδότηση από τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο).

 

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκινά αύριο Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου και θαδιαρκέσει μέχρι τις 31.12.2013 (ώρες: 8.00-15:00) στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόλου (ΑΝΕΒΟ Α.Ε.), Λαχανά 5 – Λήμνου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων, αναλυτικές πληροφορίες στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόλου (ΑΝΕΒΟ Α.Ε.), Λαχανά 5 – Λήμνου, Βόλος, τηλ. 24210 28251-2, φαξ 2421028255και ηλ. ταχυδρομείο secretariat@anevo.gr και την ιστοσελίδα του έργουhttp://topsa.anevo.gr.

 

Να σημειωθεί, τέλος, ότι στο εταιρικό σχήμα της ΑναπτυξιακήςΣύμπραξης ΤοπΣΑ Βόλου, με συντονιστή την Αναπτυξιακή εταιρεία Βόλου (ANEBO) Α.Ε., συμμετέχουν ο Δήμος Βόλου, η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) του Δήμου Βόλου, ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού (ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ) Δήμου Βόλου, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με συνολική δαπάνη ποσού 282.200,00 €.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ για την προμήθεια εκτυπωτή

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Διεύθυνση: Αρ. Ζάχου – Επτά πλατανίων
Τ.Κ. : 38333
Αρμόδιος : ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο : 24210-28517
Fax : 24210-28519

                                                                                                                                                                                                                                                   Βόλος 3/12/2013
Αριθ. Πρωτ.: 485

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για την προμήθεια εκτυπωτή

Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια εκτυπωτή για να καλύψει τις ανάγκες του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος Άνω Λεχωνίων, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Περιγραφή προϊόντος Εκτυπωτής
Συνιστώμενη χρήση Για το γραφείο
Τεχνολογία εκτύπωσης Laser
Τύπος εκτύπωσης Μονόχρωμη
Ταχύτητα εκτύπωσης 18-33 σελ/λεπτό (ασπρόμαυρη)

 

Ανάλυση εκτύπωσης 600Χ600dpi ή 1200*1200
Μηνιαίος κύκλος εργασιών Μεγαλύτερο ή ίσο από  12.000 σελίδες
Ενσωματωμένη μνήμη Τουλάχιστον 128ΜΒ
Σύνδεση USB2.0 Ναι
Εκτύπωση διπλής όψης Ναι – Αυτόματη
Μέγιστο μέγεθος χαρτιού Α4
Εγγύηση προμηθευτή
Τουλάχιστον δύο  έτη

 

 

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως την Τετάρτη 11/4/2013 και ώρα 13:00 στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, Αρ. Ζάχου – Επτα Πλατανίων.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ

 

Έρευνα αγορας για την προμήθεια υδραυλικών υλικών (Δευτέρα 9-12-2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                           ΒΟΛΟΣ: 04-12-2013

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                               Αρ. Πρωτ.:148061

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

Πληροφορίες: Κ.ΣΤΥΛΙΔΟΥ

Τηλ.:2421-0-25614

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προτίθεται να προμηθευτεί τα κάτωθι υδραυλικά υλικά, προϋπολογισμού 560,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, τα οποία θα τοποθετηθούν σε διάφορα σχολικά κτίρια του Δήμου Βόλου όπως :

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ

8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ , 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ, 16ο-30ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΒΟΛΟΥ, 11ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

1

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΕΩΣ 10LT ΜΕ ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Τεμ.

2

2

ΤΑΦ Φ40 VALSIR Τεμ.

1

3

ΓΩΝΙΑ Φ40 VALSIR Τεμ.

2

4

ΗΜΙΓΩΝΙΑ Φ40 VALSIR Τεμ.

3

5

ΣΩΛΗΝΑΣ Φ40 VALSIR του 1,5Μ Τεμ.

2

6

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Τ Φ40 Τεμ.

2

7

ΣΩΛΗΝΑΣ Φ18Χ2 TUBOMAK Μ.Μ

6

8

ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ 3/4′’ ΑΡΣ. (ΣΙΔΕΡΟ) Τεμ.

2

9

ΡΑΚΟΡ Φ22Χ3/4 ΑΡΣ. TUBOMAK Τεμ.

4

10

ΡΑΚΟΡ Φ18Χ1/2Χ2 ΑΡΣ. TUBOMAK Τεμ.

4

11

ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ Φ18ΧΦ18Χ2 TUBOMAK Τεμ.

8

12

ΓΩΝΙΑ 3/4Χ1/2 ΜΑΥΡΗ Τεμ.

2

13

ΜΑΣΤΟΣ 1/2′’ ΜΑΥΡΟΣ Τεμ.

4

14

ΤΑΦ 1/2′’ ΜΑΥΡΟ Τεμ.

2

15

ΒΑΝΑ 3/4′’ ΒΤ ΣΦΑΙΡΙΚΗ Τεμ.

2

16

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/2′’ 2,5CΜ Τεμ.

4

17

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ18 Τ + ΟΥΠΑ Τεμ.

10

18

ΣΩΛΗΝΑΣ Φ75 ΕΛΟΤ PVC M.M.

6

19

ΣΩΛΗΝΑΣ Φ63 ΕΛΟΤ PVC

Μ.Μ.

3

20

ΤΑΦ Φ75 PVC Τεμ.

8

21

ΓΩΝΙΑ Φ75 PVC Τεμ.

6

22

ΗΜΙΓΩΝΙΑ Φ75 PVC Τεμ.

6

23

ΣΥΣΤΟΛΗ Φ75ΧΦ63 PVC Τεμ.

8

24

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ75 ΜΟΝΑ Μ10 Τεμ.

8

25

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ Τεμ.

1

26

ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ Φ18Χ2,5 Χ1/5 ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ Τεμ.

8

27

ΤΑΦ Φ18Χ2,5Χ1/2’’Χ18Χ2,5 Τεμ.

8

28

ΒΑΝΑ 1/2′’ ΜΕΒ Τεμ.

3

29

ΜΑΣΤΟΣ Φ15Χ1/2’’ ΑΡΣ. Τεμ.

4

30

ΡΑΚΟΡ Φ18Χ2,5Χ1/2’’ ΑΡΣ. Τεμ.

6

31

ΡΑΚΟΡ Φ18Χ2,5Χ1/2’’ ΘΥΛ. Τεμ.

6

32

ΤΑΦ 1/2′’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Τεμ.

4

33

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ18 ΧΑΛΚΟΥ ΜΟΝΑ Τεμ.

30

34

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 1/2′’ Τεμ.

6

35

ΡΑΚΟΡ Φ22Χ3 ΑΡΣ. Τεμ.

2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΟΙ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ» (ΑΛΙΒΕΡΙ)

1

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 25LT ΚΑΘΕΤΟΣ ΜΕ ΣΕΤ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Τεμ.

2

Ζητείται ενιαία τιμή έκπτωσης.

Η προμήθεια θα γίνει εις βάρος των πιστώσεων του έργου: «Συντήρηση και ανακαίνιση σχολικών κτιρίων έτους 2013 (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΑΤΑ)», με Κ.Α.: 30-7311.011

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου & Τεχνικής Διαχείρισης, Μικρασιατών 81 (κτίριο Σπίρερ, γραφείο 9) έως την Δευτέρα 09-12-2013 και ώρα 12:00π.μ.  Πληροφορίες στα γραφεία του τμήματος και στο τηλέφωνο 24210-25614.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Έρευνα αγοράς για την επισκευή του ηλεκτρικού συστήματος (πιθανόν αντικατάσταση 2 μπαταριών) σε απορριμματοφόρο της Δ.Ε. Ιωλκού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Πληροφορίες: Χ. Ζαντιώτης
Τηλέφωνο: 2421080959
FAX: 2421080344
Email:grkinisis@volos-city.gr

 

 

Βόλος 4/12/2013
Αρ. Πρωτ. 147923

 


ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Στο απορριμματοφόρο της Δ.Ε. Ιωλκού με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 9401 χρειάζεται να γίνει επισκευή του ηλεκτρικού συστήματος (πιθανόν αντικατάσταση 2 μπαταριών).
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές στη Διεύθυνση Καθαριότητας ( γραφείο Διευθυντή) έως τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00 π.μ.

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ6/Β

 

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια Λάστιχου, 25 μέτρων, ½ ίντσας για τις ανάγκες του πρώην Δημαρχείου Νέας Ιωνίας.

ΔIEYΘYNΣH OIKONOMIKΩN                                                                                                                                      Bόλος , 4/12/2012
TMHMA ΠPOMHΘEIΩN                                                                                                                                                Αρ. πρωτ.:147871
Πληροφορίες: ΑΪβαλή Μαριάννα
Tηλέφωνο: 2421350102
Fax : 2421097610
e-mail : m.aevali@volos.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ενδιαφέρεται για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Ενός (1) Λάστιχου, 25 μέτρων, ½ ίντσας για τις ανάγκες του πρώην Δημαρχείου Νέας Ιωνίας.
Οι προσφορές θα κατατεθούν στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ έως την ΠΕΜΠΤΗ 05/12/2013 και ώρα 13.00 μ.μ. σε κλειστό φάκελο με αναγραφόμενη την Επωνυμία του Ενδιαφερομένου με τα πλήρη στοιχεία, τον Αριθμό Πρωτοκόλλου και τον τίτλο της Έρευνα αγοράς.

 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πρόσκληση παρουσίασης του νέου μυθιστορήματος του Βαγγέλη Αυδίκου

 

Πρόσκληση

 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η Ηπειρωτική Αδελφότητα Μαγνησίας, το βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου στο Βόλο και οι εκδόσεις Ταξιδευτής παρουσιάζουν το νέο μυθιστόρημα του Βαγγέλη Αυδίκου(Εκδόσεις Ταξιδευτής, 2013) με τίτλο «Η Σκιά της Μίκας», που θα γίνει την Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 7 μμ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

1.      Βασίλης Αναγνωστόπουλος, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

2.      Ιωάννα Λαλιώτου, επίκουρη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Θα συντονίσει η Ροσσάνα Πόπωτα, δημοσιογράφος

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia