ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΜΕ 140257

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή σαρώθρου με αρ. ΜΕ 140257.  Χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση βουρτσών & ροδάκια χοάνης