ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών προγραμμάτων πληροφορικής του Δήμου Βόλου για τα οικονομικά έτη 2019 και 2020»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών μεταφορικών μέσων του Δήμου Βόλου»

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος, δηλαδή ανά τύπο ελαστικού, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών μεταφορικών μέσων του Δήμου Βό

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής υλικής Συνδρομής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Μαγνησίας/Σποράδων"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Βόλου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου ή όμορων ακινήτων, εμβαδού περίπου 5.000 τμ συνολικά στην περιοχή του Ο.Τ. 1296 στη θέση «Μπουρμπουλήθρα, Πεδίο Άρεως» στο Βόλο για τη δημιουργία τοπικών «Πράσινων Σημείων» σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. Βόλου και το εγκεκριμένο Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Βόλου

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου ή όμορων ακινήτων, εμβαδού περίπου 5.000 τμ συνολικά στην περιοχή του Ο.Τ. 1296 στη θέση «Μπουρμπουλήθρα, Πεδίο Άρεως» στο Βόλο για τη δημιουργία τοπικών «Πράσινων Σημείων» σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. Βόλου και το εγκεκριμένο Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Βόλου

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών σήμανσης οδών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) Ιατρούς Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει Ειδικής Παθολογίας