ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Βόλος 3/12/2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 103658

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Χατζηπέτρου 5

Πληροφορίες: Κων/νος Κατσαρός

Τηλέφωνο: 2421353185

FAX: 2421353195

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

 

Η Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης προτίθεται να προβεί στην συντήρηση και επισκευή του πλυντηρίου οχημάτων που βρίσκεται στο αμαξοστάσιο της Νέας Ιωνίας. Συγκεκριμένα θα γίνουν οι εξής εργασίες συμπεριλαμβανομένων και των υλικών:

  1. Τρίψιμο, στοκάρισμα και βάψιμο με ειδικό υδρόχρωμα επιφάνειας έκτασης 70 τ.μ.
  2. Αποκατάσταση των δικτύων ύδρευσης και ηλεκτρισμού.
  3. Καθαρισμό της ράμπας και απόφραξης του αγωγού αποχέτευσης.
  4. Κατασκευή μεταλλικής πόρτας &
  5. Προμήθεια και τοποθέτηση δύο πλυστικών συστημάτων υψηλής πίεσης ζεστού νερού, με δύο (2) θήκες απορρυπαντικού, παροχής (l/h) από 600- 1200, πίεσης πάνω από 179 bar και εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους.

 

            Το κόστος δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 20.6262.001 του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Βόλου.

Επίσης είναι απαραίτητο, μαζί με την οικονομική προσφορά, να προσκομίσετε: α) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

            Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη οικονομική προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως την Τετάρτη  4/12/2019 και ώρα 10:00 π.μ. στη Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Χατζηπέτρου 5, στο Βόλο.

           

 

 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΕ/Α