ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ & Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020» ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
για την ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ & Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020» μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Προϋπολογισμού 375.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.