Ρυθμιστικό σχέδιο – προτεινόμενες δράσεις

1. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον – Τεχνικές υποδομές

Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός – χωρική συνοχή

v Άμεση ολοκλήρωση της αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Ορισμός χρήσεων γης για όλη την έκταση του Δήμου.

v Οριοθέτηση της επέκτασης του Βιοτεχνικού Πάρκου βορείως του υφιστάμενου ΒΙΟ.ΠΑ.

v Οριοθέτηση ευρύτερης Βιοτεχνικής Ζώνης της περιοχής κατά μήκος της ΕΟ Βόλου-Βελεστίνου ώστε να συγκεντρωθεί η βιοτεχνική δραστηριότητα του Πολεοδομικού Συγκροτήματος και να αξιοποιηθεί το στρατηγικό πλεονέκτημα προσβασιμότητας της συγκεκριμένης περιοχής.

v Οριοθέτηση των εισόδων των δημοτικών διαμερισμάτων Διμηνίου και Σέσκλου σε ζώνες εγκατάστασης Εμπορικών δραστηριοτήτων.

v Αξιοποίηση των νεκρών Βιομηχανικών χώρων της Α” ΒΙ.ΠΕ. μέσω της χρηματοδότησης αγοράς των εκτάσεων από τοπικούς φορείς και απόδοσης τους στη βιομηχανική / βιοτεχνική χρήση.

v Άμεση και σαφής οριοθέτηση σε πρόσφατους χάρτες των αρχαιολογικών ζωνών. Καθορισμός των όρων δόμησης στις αρχαιολογικές ζώνες δεύτερου επιπέδου προστασίας.

v Χαρακτηρισμός του οικισμού Παλιουρίου σε προστατευμένο παραδοσιακό οικισμό και σύνταξη μελέτης Οικιστικής Ανάπλασης του.

v Μελέτης Οικιστικής Ανάπλασης του οικισμού Κακάβου.

v Πολεοδομική μελέτη του οικισμού Χρυσής Ακτής Παναγίας. Προληπτικές παρεμβάσεις ώστε να αποφευχθεί η άναρχη δόμηση και να δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές.

v Οριοθέτηση εντός της έκτασης του Δήμου Αισωνίας περιοχής εκπαιδευτικών υποδομών (Τεχνολογική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο).

v Οριοθέτηση εντός της έκτασης του Δήμου Αισωνίας περιοχής αθλητικών υποδομών (Αθλητικό Κέντρο). Οι δύο περιοχές προτείνεται να συνορεύουν και να χωροθετηθούν στην νοτιοανατολική είσοδο του Δήμου, στην ευρύτερη περιοχή του σχεδιαζόμενου Μεσογειακού Χωριού.

v Οριοθέτηση των εκτάσεων του Δήμου όπου θα συνεχισθεί και θα εντατικοποιηθεί / οργανωθεί η παραγωγή κηπευτικών. Απελευθέρωση των λοιπών εκτάσεων και απόδοση τους στην οικιστική ανάπτυξη.

v Οριοθέτηση περιοχών κτηνοτροφικής δραστηριότητας τόσο στο Διμήνι όσο και στο Σέσκλο και προγραμματισμός μετεγκατάστασης των κτηνοτροφικών μονάδων.

v Σύνταξη Τεχνικοοικονομικής μελέτης αξιοποίησης του δικτύου αρχαιολογικών χώρων της ευρύτερης περιοχής του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Αξιοποίηση του επιστημονικού ενδιαφέροντος για τους αρχαιολογικούς χώρους Διμηνίου και Σέσκλου.

2. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον – Τεχνικές υποδομές

Δομημένο περιβάλλον

v Αναθεώρηση των όρων δόμησης εντός των οικισμών ώστε να εξαλειφθούν οι αγκυλώσεις και οι αδικίες της υφιστάμενης πολεοδομικής νομοθεσίας.

v Σύνταξη μελετών πολεοδόμησης για τις περιοχές οικιστικής ανάπτυξης με βάση το αναθεωρημένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.

v Αξιοποίηση των Δημοτικών εκτάσεων εντός των οικισμών με αναπλάσεις / κατασκευή πάρκων και απόδοση τους σε δημόσια χρήση.

v Συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος «χείμαρος Ξηριά – αντιπλημμυρικά έργα» μέσω μελέτης αισθητικής ανάπλασης / αντιπλημμυρικών έργων / αξιοποίησης του υδάτινου δυναμικού.

v Απομάκρυνση οχλουσών δραστηριοτήτων τόσο από τους υφιστάμενους οικισμούς όσο και από τις προς πολεοδόμηση εκτάσεις.

v Συγκοινωνιακή σύνδεση του κέντρου του Βόλου με Διμήνι – Βιομηχανική Περιοχή – Βιοτεχνική Ζώνη – Σέσκλο, με αστική συγκοινωνία.

v Επέκταση της περιμετρικής ζώνης των ταξί του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, ώστε να συμπεριληφθούν οι περιοχές Διμήνι, Βιομηχανική Περιοχή, Βιοτεχνική Ζώνη, Σέσκλο.

v Καταγραφή, προστασία και ανάδειξη των κτισμάτων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (εκκλησίες, πέτρινοι Πύργοι / κτίσματα, θόλοι κλπ.)

3. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον – Τεχνικές υποδομές

Φυσικό περιβάλλον-Πρόληψη κινδύνων

v Διαδημοτικός φορέας διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων.

v Ανάπλαση της κοίτης του χειμάρρου Ξηριά με ταυτόχρονα αντιπλημμυρικά έργα και έργα αξιοποίησης του νερού του χειμάρρου.

v Συστηματικός έλεγχος της ποιότητας των νερών του Ξηριά. Συστηματικός έλεγχος των σημείων απορροής στον Ξηριά των αγωγών ομβρίων της Βιομηχανικής Περιοχής.

v Καθαρισμός της κοίτης του χειμάρρου Σεσκουλιώτη και συστηματική προστασία του. Ενιαία αντιμετώπιση του προβλήματος των χειμάρρων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος.

v Καταγραφή, οριοθέτηση και προστασία των ρεμάτων.

v Προστασία του Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής του ΧΥΤΑ. Χρηματοδότηση έργων υποδομών για γεωργική / κτηνοτροφική χρήση μέσω αντισταθμιστικών ωφελημάτων από το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

v Σχεδιασμός και λειτουργία Συστήματος Ανακύκλωσης στερεών οικιακών υλικών σε επίπεδο Πολεοδομικού Συγκροτήματος.

v Αξιοποίηση των εκροών του βιολογικού καθαρισμού Βόλου για άρδευση. Κατασκευή αντίστοιχου δικτύου άρδευσης.

v Αποκατάσταση του Λατομείου στη θέση Κάκαβος. Αξιοποίηση του μέσω λειτουργίας μονάδας ανακύκλωσης υλικών από εκσκαφές / κατεδαφίσεις.

v Αποκατάσταση του Λατομείου στη θέση Παλάτι Διμηνίου. Αξιοποίηση της αντίστοιχης έκτασης.

v Ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης στο Διμήνι.

v Ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης στο Σέσκλο.

v Σχεδιασμός και κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή Λάμια Διμηνίου.

4. Φυσικό και Οικιστικό Περιβάλλον – Τεχνικές υποδομές

Τεχνικές υποδομές και δίκτυα

v Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου στην Ε. Ο. Βόλου – Βελεστίνου στη θέση Λατομείο Σέσκλου.

v Κατασκευή παράπλευρων οδών στην Ε. Ο. Βόλου – Βελεστίνου που θα εξυπηρετούν τη βιοτεχνική ζώνη.

v Σύνταξη νέας προμελέτης, από μηδενικής βάσης, του τμήματος Μπουρμπουλήθρα – Λαρίσης του περιφερειακού και μελέτη / κατασκευή του έργου. Κατασκευή ηχοπετασμάτων κατά μήκος του περιφερειακού.

v Σύνδεση του τμήματος Μπουρμπουλήθρα – Λαρίσης του περιφερειακού με το Διμήνι με ανισόπεδο κόμβο.

v Κατασκευή νέας γέφυρας του χειμάρρου Ξηριά στη Λαχαναγορά. Κόμβος σύνδεσης με τον περιφερειακό στη θέση αυτή.

v Βελτίωση του δρόμου Διμηνίου – Σέσκλου. Αξιοποίηση της υπάρχουσας μελέτης του Δήμου Αισωνίας.

v Κατασκευή του νέου οδικού άξονα Σέσκλο – Αερινό και σύνδεση του με την Π.Α.Θ.Ε. στον κόμβο Αερινού.

v Βελτίωση του δρόμου Σέσκλο – Χρυσή Ακτή Παναγίας και σύνδεση του στην επαρχιακή οδό Βόλου – Μικροθηβών.

v Οδική σύνδεση οικισμού Παλιουρίου με το δρόμο Σέσκλο – Χρυσή Ακτή Παναγίας.

v Επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στο Διμήνι.

v Ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων σε επίπεδο Πολεοδομικού Συγκροτήματος.

v Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης για Διμήνι – Λάμια Διμηνίου – Σέσκλο.

5. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός

Κοινωνική φροντίδα

v Συνεργασία των Δήμων του πολεοδομικού συγκροτήματος στην αντιμετώπιση θεμάτων κοινωνικής φροντίδας. Διαδημοτικός φορέας για την υποστήριξη ειδικών ομάδων πληθυσμού όπως είναι οι ηλικιωμένοι και τα ΑΜΕΑ.

6. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός

Εκπαιδευτικές υποδομές

v Οριοθέτηση εντός της έκτασης του Δήμου Αισωνίας περιοχής εκπαιδευτικών υποδομών (Τεχνολογική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο).

v Κατασκευή Παιδικού Σταθμού στο Διμήνι που θα καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου.

v Κατασκευή Γυμνασίου στη θέση Λάμια Διμηνίου που θα εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή. Πρόβλεψη για μελλοντική λειτουργία Λυκείου με γνώμονα την οικιστική ανάπτυξη και την αναμενόμενη γρήγορη αύξηση του πληθυσμού.

7. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία και Πολιτισμός

Πολιτισμός και αθλητισμός

v Οριοθέτηση εντός της έκτασης του Δήμου Αισωνίας περιοχής αθλητικών υποδομών (Αθλητικό Κέντρο).

v Οριοθέτηση και κατασκευή «Κέντρου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού» στην περιοχή του Δήμου.

v Οριοθέτηση σε περιοχή μεταξύ Σέσκλου – Παλιουρίου και Χρυσής Ακτής Παναγίας κέντρου «Ιππικού αθλητισμού». Καθιέρωση της ετήσιας «Ιππικής Συνάντησης» σε θεσμό Πανελλήνιας εμβέλειας.

v Κατασκευή στην περιοχή Παλιουρίου «Κέντρου σκοποβολής κινούμενου στόχου». Ανάπτυξη δράσεων και υποδομών κυνηγετικού ενδιαφέροντος στην περιοχή.

v Κατασκευή Θεματικού Πάρκου με θέμα τους νεολιθικούς οικισμούς Διμηνίου και Σέσκλου στην περιοχή μεταξύ των δύο αρχαιοτήτων. Αξιοποίηση του τουριστικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος των οικισμών.

v Κατασκευή λαογραφικού μουσείου στο Σέσκλο. Αξιοποίηση του λαογραφικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής.

8. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση

Γεωργοκτηνοτροφική ανάπτυξη

v Οριοθέτηση των εκτάσεων του Δήμου όπου θα συνεχισθεί και θα εντατικοποιηθεί / οργανωθεί η παραγωγή κηπευτικών. Ανάπτυξη των αντίστοιχων υποδομών.

v Οριοθέτηση περιοχών κτηνοτροφικής δραστηριότητας. Κατασκευή των αντίστοιχων υποδομών. Προγραμματισμός και χρηματοδότηση της μετεγκατάστασης των κτηνοτροφικών μονάδων.

v Περαιτέρω χρηματοδότηση και εκσυγχρονισμός των Σφαγείων Βόλου.

v Συντήρηση και βελτίωση της Λαχαναγοράς. Παρακολούθηση της λειτουργίας σε συνεργασία με τους αγροτικούς συλλόγους.

v Αξιοποίηση των υδάτινου δυναμικού των χειμάρρων και κυρίως του Ξηριά για άρδευση μέσω της κατασκευής αντίστοιχων τεχνικών έργων (φράγματα, αντλιοστάσια, δίκτυα άρδευσης κλπ.)

v Εκσυγχρονισμός και αυτοματοποίηση της λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου. Εφαρμογή συστημάτων τηλεχειρισμού και τηλεπαρακολούθησης.

v Αξιοποίηση των εκροών του βιολογικού καθαρισμού για άρδευση. Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την εκπόνηση μελέτης καταλληλότητας και βιωσιμότητας του αντίστοιχου έργου.

v Στήριξη στην οργάνωση και λειτουργία των Αγροτικών και Κτηνοτροφικών συλλόγων. Καθιέρωση τους σε θεσμικούς συνεργάτες / συνομιλητές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

9. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση

Μεταποίηση

v Αξιοποίηση των νεκρών Βιομηχανικών χώρων της Α” ΒΙ.ΠΕ. μέσω της χρηματοδότησης αγοράς των εκτάσεων από τοπικούς φορείς και απόδοσης τους στη βιομηχανική / βιοτεχνική χρήση.

v Οριοθέτηση της επέκτασης του Βιοτεχνικού Πάρκου βορείως του υφιστάμενου ΒΙΟ.ΠΑ.

v Οριοθέτηση ευρύτερης Βιοτεχνικής Ζώνης της περιοχής κατά μήκος της ΕΟ Βόλου-Βελεστίνου ώστε να συγκεντρωθεί η βιοτεχνική δραστηριότητα του Πολεοδομικού Συγκροτήματος και να αξιοποιηθεί το στρατηγικό πλεονέκτημα προσβασιμότητας της συγκεκριμένης περιοχής.

10. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση

Τουριστική ανάπτυξη

v Αξιοποίηση των αρχαιότερων ευρωπαϊκών νεολιθικών οικισμών Σέσκλου και Διμηνίου μέσω σειράς παρεμβάσεων:

1. Βελτίωση του οδικού άξονα Διμηνίου – Σέσκλου που συνδέει τους οικισμούς.

2. Βελτίωση της πρόσβασης στους οικισμούς με αντίστοιχα οδικά έργα στην επαρχιακή οδό Βόλου – Διμηνίου. Σύνδεση του περιφερειακού με το Διμήνι με ανισόπεδο κόμβο.

3. Κατασκευή Θεματικού Πάρκου με θέμα τους νεολιθικούς οικισμούς Διμηνίου και Σέσκλου. Καθιέρωση του σε προορισμό μαθητικού / εκπαιδευτικού τουρισμού.

4. Σύνδεση των αρχαιολογικών χώρων της ευρύτερης περιοχής. Μελέτη συνδυασμένης τουριστικής αξιοποίησης.

v Τουριστική αξιοποίηση της Χρυσής Ακτής Παναγίας:

1. Πολεοδομική μελέτη και παρεμβάσεις ώστε να αποφευχθεί η άναρχη δόμηση.

2. Δημιουργία των απαραίτητων υποδομών.

3. Κατασκευή έργων βελτίωσης των ακτών.

v Καθιέρωση του οικισμού Παλιουρίου σε προορισμό εναλλακτικού τουρισμού:

1. Οικιστική ανάπλαση του οικισμού. Αξιοποίηση των Δημοτικών κτισμάτων – εκτάσεων.

2. Κατασκευή υποδομών και θέσπιση δράσεων κυνηγετικού ενδιαφέροντος.

3. Κατασκευή Γεωργικού Πάρκου για εκπαιδευτικούς και αγροτουριστικούς σκοπούς. Δημιουργία μικρών αγροκτημάτων που θα χρησιμοποιούνται από φορείς / κατοίκους του πολεοδομικού συγκροτήματος.

v Κατασκευή «Κέντρου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού» σε περιοχή του Δήμου. Προσέλκυση αθλητικού τουρισμού στην περιοχή.

11. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση

Απασχόληση

v Συνεργασία των Δήμων του πολεοδομικού συγκροτήματος στην αντιμετώπιση θεμάτων ανεργίας – απασχόλησης.

v Λειτουργία διαδημοτικού φορέα αντιμετώπισης της ανεργίας.

v Λειτουργία διαδημοτικών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Edit Translation