Παληό Ελαιοτριβείο

Παραδοσιακός Ξενώνας «Παληό Ελαιοτριβείο»

www.palioeleotrivio.com
email: info@palioeleotrivio.com
Τηλ. 24280-96481