ΜΕΛΑΝΘΗ A’TAΞHΣ

Τύπος Ξενοδοχείου ΠAPAΔOΣIAKO ΞENOΔOXEIO
Δωμάτια: 6
Κλίνες: 14
Περίοδος Λειτουργίας:
Τηλέφωνα: 24280-99977
Χειμερινό Fax:
Οδός:
Περιοχή: ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ
Τ.Κ.: 370 11