Έκδοση Πιστοποιητικών

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΡΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1955

 

1.      Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου

2.      Δύο (2) υπεύθυνες δηλώσεις μαρτύρων που να πιστοποιούν τη χρονολογία του κτίσματος / αποθήκης.

3.      Δύο (2) φωτογραφίες του οικοπέδου ή του κτίσματος.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ

1.      Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου

2.      Δύο (2) Τοπογραφικά Διαγράμματα, από τα οποία το ένα το προσκομίζουμε συνημμένο με τη βεβαίωση.

 

 

 

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Σύμφωνα με το Ληξιαρχικό Νόμο 344/1976 πρέπει εντός δέκα (10) ημερών από τον τοκετό να δηλωθεί η γέννηση στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έλαβε χώρα το γεγονός  με την πιστοποίηση του γιατρού ή μαίας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης υπάρχουν κυρώσεις (πρόστιμα).

Υποχρεωμένοι να δηλώσουν το γεγονός είναι: 1. ο πατέρας, 2. ο γιατρός, 3. η μαία, 4. οιοσδήποτε παρίσταται στον τοκετό 5.  η μητέρα ή αντιπρόσωπος αυτής έχοντας ειδική εντολή, βάσει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει επιπλέον την ταυτότητά του, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ληξιαρχική πράξη γάμου για να γίνει η καταχώρηση της.

 

ΒΑΠΤΙΣΗ

Σύμφωνα    με    το    Ληξιαρχικό    Νόμο    344/1976    πρέπει   να καταχωρηθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημέρα του συμβάντος. Υποχρεωμένοι να δηλώσουν τη βάπτιση είναι:

1. Ο βαπτισμένος εφόσον έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του,

2. Ο πατέρας ή η μητέρα ή όποιος άλλος έχει την επιμέλεια του παιδιού,

3. Ο νονός,

4. Οι συγγενείς εξ” αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού έχοντας μαζί τους τις ταυτότητές τους.

Στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης καταχωρείται η βάπτιση με το όνομα του παιδιού περιλαμβανομένου τη χρονολογία βαπτίσεως, του αναδόχου, του ιερέα  και των τυχόν μαρτύρων.

Εάν η βάπτιση γίνει σε άλλο μέρος από αυτόν της γέννησης, ο ληξίαρχος του τόπου της βάπτισης δέχεται τη δήλωση και συντάσσει έκθεση περί της βαπτίσεως στο βιβλίο εκθέσεων. Αντίγραφο της έκθεσης αυτής διαβιβάζει εντός δέκα (10) ημερών στο ληξίαρχο του τόπου γεννήσεως.

 

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ

Το όνομα του νεογνού καταχωρείται στη ληξιαρχική πράξη ύστερα από δήλωση των γονέων που ασκούν τη γονική μέριμνα ή του ενός εφόσον έχει εξουσιοδότηση του άλλου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια. δημοτική ή κοινοτική αρχή. Αν ο ένας από τους γονείς δεν υπάρχει ή δεν έχει τη γονική μέριμνα ή δήλωση του ονόματος γίνεται από τον άλλο γονέα έχοντας μαζί του την ταυτότητά του.

Όταν γίνει η βάπτιση το όνομα θα είναι το ίδιο με της ονοματοδοσίας.

 

ΓΑΜΟΣ

Σύμφωνα με το Ληξιαρχικό Νόμο 344/1976 ο γάμος δηλώνεται στο ληξιαρχείο του τόπου της τελέσεώς του μέσα σε σαράντα ημέρες (40) με την προσκόμιση αντιγράφου της πράξης που συνέταξε ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της κοινότητας ή ο ιερέας που ευλόγησε το γάμο. Αντίγραφο της πράξης αυτής είναι υποχρεωμένοι να στείλουν οι ανωτέρω.

Υποχρεωμένοι για τη δήλωση του γάμου είναι ο/η σύζυγος ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο προσκομίζοντας τις ταυτότητές των ενδιαφερόμενων.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης υπάρχουν κυρώσεις (πρόστιμα).

 

ΘΑΝΑΤΟΣ

Σύμφωνα με το Ληξιαρχικό Νόμο 344/1976 η ληξιαρχική πράξη θανάτου, συντάσσεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από το θάνατο, αφού προσαχθεί έγγραφη πιστοποίηση από το γιατρό που νοσήλευσε τον θανόντα ή από ιατροδικαστή ή τον ιατρό πραγματογνώμονα που ορίζεται από την οικεία αστυνομική αρχή. Σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω ιατρών η πιστοποίηση θανάτου γίνεται από την οικεία αστυνομική αρχή.

Ο ιατρός υποχρεούται σε κάθε περίπτωση θανάτου να δηλώνει την αιτία του θανάτου αναφέροντας την αρχική, την ενδιάμεση και την τελική.

Υποχρεωμένοι  να  δηλώσουν  το  θάνατο είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, οι συγκάτοικοί του ή οι παρευρισκόμενοι. Η δήλωση μπορεί να γίνει και από το γραφείο κηδειών όπου ανατέθηκε η κηδεία ή σε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του γραφείου. Edit Translation