ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών για έκτακτα καιρικά φαινόμενα για το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόλου» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 263.438,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής ανά μηχάνημα

Μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών για έκτακτα καιρικά φαινόμενα για το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόλου» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 263.438,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής ανά μηχάνημα

Εκτύπωση

Διακήρυξη επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες «Περισυλλογή, ημερήσια φιλοξενία-φροντίδα, καθαριότητα, επανένταξη και τροφοδοσία ταϊστρών αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκυλιών) των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου»

Διακήρυξη επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες «Περισυλλογή, ημερήσια φιλοξενία-φροντίδα, καθαριότητα, επανένταξη και τροφοδοσία ταϊστρών αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκυλιών) των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου» διάρκειας δώδεκα μηνών, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 127.968,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΑΠΟΡΩΝ, ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, ΤΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΠΗ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ , ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΑΠΟΡΩΝ, ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, ΤΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΠΗ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ , ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ». ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 601.764,55€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ « ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥ) ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Κ.Δ.Α.Υ.)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ « ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥ) ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Κ.Δ.Α.Υ.)»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 266.500,80€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

Εκτύπωση

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μίσθωση-Λειτουργία κινητών χημικών τουαλετών χωρίς αποχέτευση για τις ανάγκες: α) των λαϊκών αγορών διάρκειας ενός έτους & β) του Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες από 1-6 εως 30-9-2024»

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μίσθωση-Λειτουργία κινητών χημικών τουαλετών χωρίς αποχέτευση για τις ανάγκες: α) των λαϊκών αγορών διάρκειας ενός έτους & β) του Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες από 1-6 εως 30-9-2024», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 67.684,16 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, λιπαντικών και πρόσθετων για τις ανάγκες του Δήμου Βόλου, των τέως Νομικών του Προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ.  «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» και Ν.Π.Ι.Δ. «Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.»)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, λιπαντικών και πρόσθετων για τις ανάγκες του Δήμου Βόλου, των τέως Νομικών του Προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ.  «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» και Ν.Π.Ι.Δ. «Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.») που συγχωνεύτηκαν στον Δήμο Βόλου μετά την κατάργησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 29 του ν.

Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υπηρεσία «Αφή κανδηλιών και καθαριότητας μνημάτων στο Κοιμητήριο “Κούκος” της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων του Δήμου Βόλου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υπηρεσία «Αφή κανδηλιών και καθαριότητας μνημάτων στο Κοιμητήριο “Κούκος” της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων του Δήμου Βόλου», ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 89.991,76€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υπηρεσία «Περισυλλογή, ημερήσια φιλοξενία-φροντίδα, καθαριότητα, επανένταξη και τροφοδοσία ταϊστρών αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκυλιών) των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου» 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υπηρεσία «Περισυλλογή, ημερήσια φιλοξενία-φροντίδα, καθαριότητα, επανένταξη και τροφοδοσία ταϊστρών αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκυλιών) των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου»  διάρκειας δώδεκα μηνών, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 127.968,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Εκτύπωση

Pages