ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την υπηρεσία «Καταγραφή ρυθμιστικής σήμανσης και επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων του Δήμου Βόλου, για την πόλη του Βόλου στην περιοχή μεταξύ της Περιφερειακής Οδού, Αναύρου και Κραυσίδωνα»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την υπηρεσία «Καταγραφή ρυθμιστικής σήμανσης και επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων του Δήμου Βόλου, για την πόλη του Βόλου στην περιοχή μεταξύ της Περιφερειακής Οδού, Αναύρου και Κραυσίδωνα»

συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.298,82 ευρώ με ΦΠΑ (59.918,40 ευρώ άνευ ΦΠΑ)

Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΑΠΟΡΩΝ, ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΠΗ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΑΠΟΡΩΝ, ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΠΗ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ».

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 427.266,56€ (με τον Φ.Π.Α.)

Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Περισυλλογή, επανένταξη, φιλοξενία, φροντίδα αδέσποτων ζώων των Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Βόλου, στο δημοτικό ενδιαίτημα στη θέση Μαραθάς»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την «Περισυλλογή, επανένταξη, φιλοξενία, φροντίδα αδέσποτων ζώων των Δημ. Ενοτ.Δήμου Βόλου, στο δημοτικό ενδιαίτημα στη θέση Μαραθάς», διάρκειας ενός έτους
εκτιμώμενης αξίας 48.380,00€ (σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 59.991,20€ (πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ και είκοσι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΛΟΥ-ΑΓΡΙΑΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΛΟΥ-ΑΓΡΙΑΣ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

Εκτύπωση

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα του Δημοτικού Καταφυγίου»

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα του Δημοτικού Καταφυγίου»

Εκτύπωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την άμεση κάλυψη των αναγκών του Τμήματος ΑποΘήκης του Δήμου Βόλου σε γραφική ύλη και φωτοαντιγραφικό χαρτί απαιτείται η προμήθεια των παρακάτω ειδών :

Εκτύπωση

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια αδειών χρήσης και παροχή υπηρεσιών για το σύνολο των εργασιών που αφορούν «Διαδικτυακό (cloud) πληροφοριακό σύστημα για την ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίων παρόδιας ελεγχόμενης στάθμευσης μέσω εφαρμογής έξυπνων κινητών τηλεφώνων (mobile app) και την διενέργεια ελέγχων και βεβαίωσης παραβάσεων με χρήση φορητών συσκευών"

 Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές , με τίτλο: προμήθεια αδειών χρήσης και παροχή υπηρεσιών για το σύνολο των εργασιών που αφορούν «Διαδικτυακό (cloud) πληροφοριακό σύστημα για την ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίων παρόδιας ελεγχόμενης στάθμευσης μέσω εφαρμογής έξυπνων κινητών τηλεφώνων (mobile app) και την διενέργεια ελέγχων και βεβαίωσης παραβάσεων με χρήση φορητών συσκευών», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 49.600,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού του Δήμου Βόλου"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την "Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού του Δήμου Βόλου"

ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 58.884,30€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εκτύπωση

Σελίδες