ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μίας (1) ενσύρματης τηλεφωνικής συσκευής σε μαύρο χρώμα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ         

 

 

Βόλος,  2  Ιουνίου 2020

Αριθμ. Πρωτ.: 33948

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διεύθυνση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου

Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για «Εργασίες καθαρισμού Δημοτικών Οικοπέδων για πυροπροστασία στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για «Εργασίες καθαρισμού Δημοτικών Οικοπέδων για πυροπροστασία στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου»
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.862,00 ευρώ με ΦΠΑ.

 

Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠ1 ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠ1 ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ),

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 363.000,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ». Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης

Εκτύπωση

Διακήρυξη διαγωνισμού για τη «Μίσθωση κινητών χημικών τουαλετών χωρίς αποχέτευση για τις ανάγκες των λαϊκών αγορών διάρκειας ενός έτους & του Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες από 1-6-2020 έως 30-9-2020»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την υπηρεσία «Μίσθωση κινητών χημικών τουαλετών χωρίς αποχέτευση για τις ανάγκες των λαϊκών αγορών διάρκειας ενός έτους & του Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες από 1-6-2020 έως 30-9-2020» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 70.776,72 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (57.078,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ)

Εκτύπωση

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια εξοπλισμού καθώς και εργασίες συντήρησης, μεταφοράς και τοποθέτησης υπάρχοντος εξοπλισμού που αφορά την υποστήριξη των λουομένων των παραλιών του Δήμου Βόλου"

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια εξοπλισμού καθώς και εργασίες συντήρησης, μεταφοράς και τοποθέτησης υπάρχοντος εξοπλισμού

που αφορά την υποστήριξη των λουομένων των παραλιών του Δήμου Βόλου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.381,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Εκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για « Προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου και φωτοαντιγραφικού χαρτιού του Δήμου Βόλου »

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου και φωτοαντιγραφικού χαρτιού του Δήμου Βόλου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 71.999,36 € συμπεριλαμβανομέ νου Φ.Π.Α. 24%

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Εκτύπωση

Σελίδες