ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων – (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Βόλου»

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων – (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Βόλου»,
ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Εκτύπωση

Έρευνα αγοράς για μελάνια - τόνερ του Δήμου Βόλου

Έρευνα αγοράς για μελάνια - τόνερ του Δήμου Βόλου

Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την  «Προμήθεια εξοπλισμού και τοποθέτηση που αφορά την υποστήριξη των λουομένων των παραλιών του Δήμου Βόλου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την  «Προμήθεια εξοπλισμού και τοποθέτηση που αφορά την υποστήριξη των λουομένων των παραλιών του Δήμου Βόλου»
ενδεικτικού προϋπολογισμού εξήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ (61.504,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής για το σύνολο του εξοπλισμού.

Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ-ΕΚΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ-ΕΚΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 179.800,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

Εκτύπωση

Μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών για έκτακτα καιρικά φαινόμενα για το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόλου» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 263.438,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής ανά μηχάνημα

Μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών για έκτακτα καιρικά φαινόμενα για το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόλου» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 263.438,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής ανά μηχάνημα

Εκτύπωση

Διακήρυξη επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες «Περισυλλογή, ημερήσια φιλοξενία-φροντίδα, καθαριότητα, επανένταξη και τροφοδοσία ταϊστρών αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκυλιών) των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου»

Διακήρυξη επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες «Περισυλλογή, ημερήσια φιλοξενία-φροντίδα, καθαριότητα, επανένταξη και τροφοδοσία ταϊστρών αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκυλιών) των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου» διάρκειας δώδεκα μηνών, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 127.968,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΑΠΟΡΩΝ, ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, ΤΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΠΗ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ , ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΑΠΟΡΩΝ, ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, ΤΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΠΗ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ , ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ». ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 601.764,55€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

Εκτύπωση

Σελίδες