ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ "

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY για την προμήθεια με τίτλο: ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ¨, προϋπολογισμού 34.720,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Εκτύπωση

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»

Εκτύπωση

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογή ς αναδόχου γ ια την κατασκευή του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Ο Δήμος Βόλου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΕΤΟΥΣ 2020» προϋπολογισμού δαπάνης 70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Εκτύπωση

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ

Ο Δήμος Βόλου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Εκτύπωση

Συνοπτικός Διαγωνισμός Επιλογής Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Ο Δήμος Βόλου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ
2020» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Εκτύπωση

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση με τίτλο "Προμήθεια οικοδομικών υλικών"

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση με τίτλο "Προμήθεια οικοδομικών υλικών"

Εκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την ανάθεση του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
Εκτιμώμενης αξίας 241. 935,48 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

Εκτύπωση

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY για την προμήθεια με τίτλο: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΟ Ο.Τ. ΚΧ115 ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ"

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

Ο Δήμαρχος Βόλου επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,

μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο:

¨ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΟ Ο.Τ. ΚΧ115 ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ¨

Εκτύπωση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για την ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ & Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020» μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
για την ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ & Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020» μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Προϋπολογισμού 375.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εκτύπωση

Σελίδες