ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης : 28/01/2021 12:50

Το 2017 ο Δήμος Βόλου, προχώρησε στην πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και των υπηρεσιών του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς πρότυπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015, με πεδίο εφαρμογής τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων (τεχνικά έργα, προμήθειες, υπηρεσίες και έργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα).

Στο πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, υλοποιούνται δράσεις που διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας. Συνολικά η δράση σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε από το προσωπικό του Δήμου , με την πρωτοβουλία και το συντονισμό του Τμήματος Αποτελεσματικότητας & Ποιότητας της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης & Νέων Τεχνολογιών σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση του Δήμου Βόλου (χωρίς την υποστήριξη εξωτερικού φορέα/συνεργάτη). Ξεκίνησε να υλοποιείται από το 2010 και συνεχίζεται με συνεχή εμπλουτισμό σε επιμέρους ενέργειες, με διεύρυνση των πεδίων εφαρμογής . Το κοινό στο οποίο απευθύνεται η δράση είναι τόσο οι εργαζόμενοι στο Δήμο, όσο οι πολίτες και οι τοπικοί φορείς. Αποτέλεσμα των παραπάνω δράσεων για το Δήμο Βόλου είναι η επιτυχημένη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων και η απόκτηση εμπειρίας και τεχνογνωσίας στο εσωτερικό του σε εργαλεία και συστήματα ποιότητας που οδηγούν στη δημιουργία μίας νέας νοοτροπίας /κουλτούρας στους υπαλλήλους του, με στόχο τη συνεχή βελτίωση του οργανισμού σε διάφορους τομείς λειτουργίας του.

ΟΦΕΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ISO

 • Ενθάρρυνση της εσωτερικής επικοινωνίας

 • Βελτίωση εσωτερικής οργάνωσης των ΟΤΑ

 • Αύξηση παραγωγικότητας

 • Βελτίωση των συνθηκών εργασίας

 • Βελτίωση στη διαχείριση κοινοτικών κεφαλαίων

 • Αύξηση ικανοποίησης των εργαζομένων

 • Επίτευξη ικανοποίησης των απαιτήσεων των πολιτών

 • Βελτίωση της εικόνας του οργανισμού

 • Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των διαδικασιών

 • Μείωση του λειτουργικού κόστους και εξοικονόμηση πόρων του φορέα

 • Δημιουργία προϋποθέσεων για περαιτέρω αναδιοργάνωση και βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας

 • Αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας στους υπαλλήλους

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

 

 

Ημερομηνία δημοσίευσης : 21/01/2021 11:46

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

"ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ"  ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Στο πλαίσιο της προώθησης της Καινοτομίας στη Δημόσια Διοίκηση, το Υπουργείο Εσωτερικών ως συντονιστής, δημιούργησε το Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα, όπου ο Δήμος μας συμμετέχει έχοντας υποβάλει εφαρμοσμένες καλές πρακτικές,  καινοτομώντας τόσο στον σχεδιασμό και παροχή υπηρεσιών όσο και στον σχεδιασμό και ανασχεδιασμό των διαδικασιών, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να:
Διαμοιράσει τις γνώσεις και πρακτικές κοινής χρήσης.
Επενδύσει στην καινοτομία στο δημόσιο τομέα.
Συμμετέχει σε προγράμματα και δράσεις του έργου.
Ενθαρρύνει τους υπαλλήλους του να καινοτομούν.
 
Η καινοτόμα πρακτική του Δήμου Βόλου αναδείχθηκε μεταξύ άλλων και  αναρτήθηκε αφενός την 1 Νοεμβρίου 2020 στο Αποθετήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών  και αφετέρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στους ακόλουθους συνδέσμους:
Facebook: https://www.facebook.com/innovation.gov.gr
  Twitter: https://twitter.com/innovunit_MoI

 

 

Ημερομηνία δημοσίευσης : 20/01/2021 12:13

 

  ΒΡΑΒΕΙΟ BRAVO

 

O Θεσμός διαλόγου «BRAVO SUSTAINABILITY DIALOGUE & AWARDS», εδώ και δέκα περίπου χρόνια, στηριζόμενος σε δράσεις και πρωτοβουλίες οργανισμών που προωθούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Κοινωνική Υπευθυνότητα που αναπτύσσονται στην Ελλάδα, ανέπτυξε την Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των ενεργών πυρήνων της ελληνικής κοινωνίας με στόχο τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος. Ειδικότερα στοχεύει:

Στην ανάδειξη και επιβράβευση των καλύτερων πρακτικών που υλοποιούνται από Οργανισμούς της χώρας, συνδέονται με ευρύτερους εθνικούς στόχους και προωθούν εμπράκτως τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έχοντας μετρήσιμα αποτελέσματα.

Στην προώθηση των πρότυπων και πρωτότυπων πρακτικών για την καινοτομία, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, προκειμένου να αναπαραχθούν και να χρησιμοποιηθούν σε ευρύτερες εφαρμογές.

Στην ανάπτυξη δράσεων που βελτιώνουν την Ποιότητα Ζωής και υποστηρίζουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, αποτελώντας προϊόν συνεργασίας του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Στο πλαίσιο του θεσμού κοινωνικού διαλόγου BRAVO 2019 για την επιβράβευση των καλύτερων πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στη χώρα μας από ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΟΤΑ - ΜΚΟ/ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ο Δήμος Βόλου συμμετείχε και διακρίθηκε στον Πυλώνα «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» και στη Θεματική ενότητα «Υπεύθυνη Λειτουργία» με την πρωτοβουλία «Προς μία Διοίκηση Ολικής Ποιότητας: Εργαλεία και Συστήματα Ποιότητας στο Δήμο Βόλου».

Ο Δήμος Βόλου, στοχεύοντας σε μία Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, καθιερώνει και εφαρμόζει συστήματα, μεθόδους και εργαλεία διασφάλισης ποιότητας στην εσωτερική του λειτουργία αναγνωρίζοντας ότι η ποιότητα είναι ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων μερών και όλων των λειτουργιών μέσα στον οργανισμό.

 

 

 

 

Ημερομηνία δημοσίευσης : 21/01/2021 13:15