Για τον πολίτη

Ηλεκτροφωτισμός

Δίνονται βεβαιώσεις τετραγωνικών μέτρων για την ηλεκτροδότηση κτιρίων και εργοταξίων.
Απαιτείται αριθμός παροχής από την ΔΕΗ και άδεια οικοδόμησης.
Πληροφορίες στην ΔΕΤΕΠΑΜ  κ. Μεταξοπούλου.

Δημοτολόγιο (ΛΙΣΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ)

Το τμήμα Δημοτολογίου εξυπηρετεί Δημότες Αγριάς όσον αφορά στην έκδοση διαφόρων τύπων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων στις μεταδημοτεύσεις από και προς το Δήμο Αγριάς, την διόρθωση στοιχείων, στην παραλαβή δικαιολογητικών καθορισμού ιθαγένειας και πολιτογραφήσεων, στις εγγραφές στο στρατολογικό πίνακα, καθώς και στην έκδοση αδειών πολιτικού γάμου.

Τμήμα διοικητικής εξυπηρέτησης Αλλοδαπών με τον ανταποκριτή Γιάννη Φρύδα

  • Τηρεί αρχείο αιτήσεων – πληροφορεί τους αλλοδαπούς κατοίκους του Δήμου Αγριάς σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση ή ανανέωση άδειας διαμονής κατά κατηγορία και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Ελέγχει και παραλαμβάνει τις αιτήσεις με τα προβλεπόμενα κατά περίσταση δικαιολογητικά για έκδοση ή ανανέωση άδειας διαμονής.
  • Τηρεί πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.Παραλαμβάνει τις άδειες παραμονής από την Περιφέρεια.
  • Παραδίδει στους αλλοδαπούς τις άδειες διαμονής και σε όσους δεν δικαιούνται κοινοποιεί απορριπτικές αποφάσεις.Επιστρέφει στην Περιφέρεια τις μη παραδοθείσες, λανθασμένες κλπ άδειες διαμονής.
  • Παραλαμβάνει αιτήσεις υπηκόων τρίτης χώρας για εργασία με τη διαδικασία της μετάκλησης η οποία συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή.Παραλαμβάνει και διαβιβάζει αρμοδίως αιτήσεις που αφορούν σε αλλαγές π.χ. δ/νση κατοικίας, θάνατοι, γεννήσεις, διαζύγια, κλπ.
  • Παραλαμβάνει αιτήσεις για μεταβολές στο πρόσωπο του εργοδότη, στο είδος απασχόλησης, κλπ.

Υπηρεσία ΟΓΑ

Ο ανταποκριτής Γιάννης Φρύδας διαχειρίζεται θέματα όπως αγροτικές συντάξεις, αγροτική ασφάλιση και επιδόματα. Τα δικαιολογητικά για τα αντίστοιχα θέματα καταθέτονται στον Δήμο και αυτός με την σειρά του τα στέλνει υπηρεσιακά στην κεντρική υπηρεσία της Λάρισας για έγκριση.

Επιδόματα που θα αρχίσουν να δίνονται εντός του 2008 αφορούν επιδόματα τρίτου παιδιού και επίδομα τρίτεκνης οικογένειας. Υπάρχει επίσης ένα πρόγραμμα συνταξιοδότησης όπου ο ΟΓΑ συνταξιοδοτεί ανασφάλιστους υπερήλικες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ΟΓΑ ανατρέξτε στην ιστιοσελίδα www.oga.gr

Υπηρεσία ΕΛΓΑ

Η ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ Φωτεινή Κουκουσέλη ασχολείται με τις ζημιές των δυσμενών καιρικών συνθηκών που συμβαίνουν στο φυτικό, ζωικό και πάγιο κεφάλαιο των αγροτών των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Αγριάς καθώς επίσης και με τις δηλώσεις διαφόρων προγραμμάτων που αφορούν τους αγρότες όπως π.χ. Frogy, Ragby κ.λ.π

Υπηρεσία κοιμητηρίων

Γραφείο ατόμων με ειδικές ανάγκες – ΑΜΕΑ

Υπηρεσία καθαριότητας Edit Translation