ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) USB TOKEN”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Βόλος, 04.12.2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 104008

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ                                      Πρός :

Πληροφορίες: Παπαγεωργίου Τζαννέτος                                                                      Οικονομικούς φορείς

Ταχ. Δ/νση: Μικρασιατών 81                                                                                          Δημοσίευση στην ιστοσελίδα

Τηλ: 24210 97504                                                                                                           του Δήμου Βόλος

E-mail: t.papageorgiou@volos-city.gr   

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

"Προμήθεια δύο (2) USB token

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Το Τμήμα Συντηρήσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, προτίθεται να προμηθευτεί δύο (2) USB-token “Ασφαλής διάταξη δημιουργίας ψηφιακής υπογραφής” (ΑΔΔΥ) για τη δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής και την απόκτηση ψηφιακών πιστοποιητικών στην εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) υπαλλήλων της Δ/νσης.

Συγκεκριμένα:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(και Μ.Μ.)

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑ-

ΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ)

1

USB-token

30237132-3

2 τεμ

60€

120,00€

ΦΠΑ 24 %:

28,80€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

148,80€

Στην συνολική δαπάνη περιλαμβάνεται: υπηρεσία απομακρυσμένης εγκατάστασης usb-token, αν αυτή απαιτηθεί.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Σύμφωνα με την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), τα USB-token πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

- Πιστοποίηση ασφάλειας να είναι μεγαλύτερη ή ίση FIPS 140-1 level 2, CC EAL 4+

- Υποστήριξη PKCS #11 εφαρμογής διαχείρισης (v2.01)

- Συμβατότητα µε Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού ΕΡΜΗ (VSP Verisign), π.χ. SafeNet eToken Pro

- Συµβατό µε USB 1.1/2.0 και πιο συγκεκριμένα να υποστηρίζει τα ακόλουθα:

1. Ψηφιακές υπογραφές RSA µε µήκος κλείδας µέχρι 2048 bits

2. ∆ηµιουργία ζευγών κλειδιών RSA μήκους μέχρι 2048 (μέγιστος αποδεκτός χρόνος δημιουργίας 30 sec) µε γεννήτορα πραγματικών τυχαίων αριθμών

3. Κρυπτογράφηση/ αποκρυπτογράφηση µε τον αλγόριθµο 3DES

4. Υποστήριξη του αλγορίθµου SHA-1

5. Συµµετρική κρυπτογραφία DES and Triple DES (56, 112 and 168 bit key length)

6. ∆ηµιουργία κλειδιού, υπογραφή δεδομένων, κρυπτογράφηση στην κάρτα 512-2048 768 RSA, στην κάρτα 56-168 DES ή ΑΕS

7. EEPROM μεγαλύτερη ίση των 64 Kbytes

8. Το λογισµικό και η εφαρμογή διαχείρισης να υποστηρίζεται σε λειτουργικό MS-Windows, Linux / Unix και MAC-OS

Το κόστος των παραπάνω δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 120,00€ χωρίς ΦΠΑ (148,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6614.001 του Δήμου Βόλου και θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του έργου “Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου” του προϋπολογισμού έτους 2019.

Έχοντας υπόψη τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσκομίσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στα γραφεία του Τμήματος τεχνικής Διαχείρισης & Ποιοτικού Ελέγχου (Μικρασιατών 81, Κτίριο Σπιρερ, γραφείο 9) έως και την Παρασκευή 13.12.2019 και στις 13.00 μμ.

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:30 στο τηλέφωνο 2421097504 (κ. Τζαννέτο Παπαγεωργίου του τμήματος Ποιοτικού ελέγχου & τεχνικής Διαχείρισης του Δήμου Βόλου).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ