ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ¨ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ¨

Προκήρυξη Συνοπτικου Διαγονισμου για την προμήθεια με τίτλο:

¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ¨

Εκτύπωση