ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΤΑΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΕ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Τοπάλη 12

Πληροφορίες: Κ. Τσουράπας

Τηλέφωνο: 2421353271

ΦΑΞ: 24213-53272

Βόλος  20-02-2024

Αρ. Πρωτ.: 14590

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΤΑΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΕ ΒΟΛΟΥ

 

Η Δ/νση Πρασίνου προτίθεται να αναθέσει εργασίες βοτανίσματος (κοπή ζιζανίων - αυτοφυούς βλάστησης) με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή που βρίσκονται σε χώρους της Δ.Ε. Βόλου.

Οι ανατιθέμενες εργασίες πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά την τρέχουσα περίοδο βλάστησης και να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως 15/12/2024 ανάλογα με τις απαιτήσεις της Δ/νσης Πρασίνου. Λόγω της έντονης ανάπτυξης της αυτοφυούς βλάστησης στις αρχές της άνοιξης και της ανάγκης ταυτόχρονης παρουσίας σε διαφορετικά σημεία πρέπει ο ανάδοχος να έχει τη δυνατότητα να απασχολεί καθημερινά ταυτόχρονα τουλάχιστον τέσσερεις χειριστές θαμνοκοπτικών μηχανημάτων με τα αντίστοιχα συνεργεία αποκομιδής – απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής.

Η τιμολόγηση θα γίνεται σταδιακά με την πάροδο των εργασιών με την τιμή βοτανίσματος ανά τιμή στρέμματος που θα προκύψει μετά την κατάθεση προσφοράς του αναδόχου και τη σύναψη της σχετικής σύμβασης.

Το ποσό της δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) προϋπολογίζεται σε 37.200,00€ και θα βαρύνει σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14239/20-02-2024 απόφαση έγκρισης δέσμευσης (ΑΑΥ: 932/20-02-2024) τον Κ.Α. 35.6262.031 του προϋπολογισμού του έτους 2024.

Η τιμή προσφοράς θα είναι σε ευρώ ανά στρέμμα.

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το γενικό σύνολο των εργασιών.

            Παρακαλούμε, όπως προσκομίσετε οικονομική προσφορά, έως την Δευτέρα 26/02/2024 και ώρα 11 π.μ. στη γραμματεία της Δ/νσης Πρασίνου, Τοπάλη 12, 4ος όροφος Βόλος.

            Στην Οικονομική Προσφορά πρέπει να αναφέρεται ρητώς πως: “Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται, εκτός των εργασιών βοτανίσματος, οι εργασίες απομάκρυνσης των προϊόντων βοτανίσματος και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.

 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν:

α) το βοτάνισμα (κοπή ζιζανίων) με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή που βρίσκονται σε χώρους της Δ.Ε. Δήμου Βόλου,

β) την απομάκρυνση των προϊόντων βοτανίσματος και

γ) την απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.

Οι εργασίες βοτανίσματος θα εκτελεστούν σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-06-00. Τα προϊόντα βοτανίσματος είναι αντικείμενο συλλογής, απομάκρυνσης και διαχείρισης του αναδόχου.

            Ο ακριβής προσδιορισμός της έκτασης (σε στρ) ανά θέση που θα πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω εργασίες στις αντίστοιχες θέσεις θα γίνει στο στάδιο της επίβλεψης με αναλυτικές επιμετρήσεις με ευθύνη της Δ/νσης Πρασίνου καθώς εκ των προτέρων δεν μπορεί να προβλεφτεί το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων – φυτών αφού η ανάπτυξη αυτή εξαρτάται από μη προβλέψιμους κλιματολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Το γεγονός αυτό μπορεί να συμβάλει στην ανάγκη βοτανίσματος των ίδιων θέσεων - εκτάσεων για περισσότερες από μία φορά.

Οι επιμετρήσεις αφορούν τις πραγματικές εκτάσεις στις οποίες εκτελούνται εργασίες βοτανίσματος (συμπεριλαμβανομένου και της απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής), πραγματοποιώντας εμβαδομέτρηση (μήκος Χ πλάτος) των εκτάσεων αυτών επί τόπου. Η επιμέτρηση των εργασιών θα γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων που συντάσσονται με ευθύνη του αναδόχου, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών. Μετά από συνεννόηση του αναδόχου με την Υπηρεσία, τα επιμετρητικά σχέδια δύναται να είναι ηλεκτρονικά αρχεία της μορφής *.kml ή *.kmz (αρχεία συμβατά με την εφαρμογή Google Earth). Σε περίπτωση που τα προϊόντα κοπής δεν απομακρύνονται οι εκτάσεις δεν επιμετρούνται.

Η δαπάνη των καυσίμων και των λιπαντικών των μηχανημάτων, όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των εργασιών, όπως και κάθε κόστος που θα προκύψει κατά την απομάκρυνση των προϊόντων βοτανίσματος και την απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο (εκμισθωτή). Επίσης βαρύνουν τον ανάδοχο οι αμοιβές των οδηγών, των χειριστών και των λοιπών εργατών, καθώς και οι ασφαλιστικές τους εισφορές.

Η σωστή και ασφαλής λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν είναι ευθύνη του αναδόχου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών την ευθύνη της σωστής και ασφαλούς λειτουργίας τους έχει ο ανάδοχος. Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους θα βαρύνουν τον ίδιο.

Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα εκτελεί τις εργασίες θα πρέπει να φέρει τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας με ευθύνη του αναδόχου. Τυχόν υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες ή ατύχημα ή δυστύχημα που θα προκληθεί σε εργαζόμενους ή σε τρίτους κατά τη διάρκεια των εργασιών, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Τα μέτρα ασφαλείας για τους χειριστές των μηχανημάτων, πρέπει να λαμβάνονται ακριβώς όπως αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία με ευθύνη του αναδόχου.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

«Εργασίες βοτανίσματος Δ.Ε. Βόλου»

Α/Α

Είδος Εργασιών

Κ.Α.

Κ. Αναθ.

Μον. Μέτρ

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας

(σε €)

Δαπάνη

(σε €)

1

“Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους”

ΣΤ 6.3.2

ΠΡΣ 5371

στρ

340

30,00

10.200,00

2

“Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων”

ΣΤ 6.3.3

ΠΡΣ 5371

στρ

495

40,00

19.800,00

Άθροισμα

30.000,00

ΦΠΑ (24%)

  7.200,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

37.200,00

Οι τιμές μονάδας του ανωτέρω προϋπολογισμού είναι εκ του περιγραφικού τιμολογίου εργασιών πρασίνου (ΦΕΚ 1746Β'/19-05-2017) και αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών.

            Για τα ανωτέρω είδη εργασιών ισχύουν τα κάτωθι:

            1. Γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία που τυχόν χρειαστούν, φόροι, κρατήσεις, τέλη κ.λ.π. για πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή που θα καταθέσει ο συμμετέχων στο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

            2. Ποσό κατ΄ εκτίμηση για δαπάνες απρόβλεπτες ή μη δυνάμενες να εκτιμηθούν εκ των προτέρων, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή που θα καταθέσει ο συμμετέχων στο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι μαζί με την εσώκλειστη οικονομική προσφορά, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης του οικονομικού φορέα και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, πρέπει να προσκομιστούν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

Α) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Β) Όσον αφορά τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν:

1. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ.

2. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

3. Αποδεικτικό Τελών Κυκλοφορίας.

4. Αποδεικτικό ΚΤΕΟ που να αποδεικνύει ότι το μεταφορικό μέσο μπορεί να είναι σε χρήση κυκλοφορίας.

Γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που θα δηλώνονται οι αριθμοί κυκλοφορίας των μεταφορικών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν.

Δ) Βεβαίωση εγγραφής και καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 43942/4026/2016 (Β' 2992) όπως ισχύει. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των εργασιών συλλογής μεταφοράς είναι ο συλλέκτης μεταφορέας να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά: τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ' ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012 (Α’ 24), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1β του άρθρου 85 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).

Ε) Βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Απαιτείται δηλαδή να προσκομίσουν: α) πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις και β) βεβαίωση εγγραφής για Έργα Πρασίνου ή εργασίες κοπής χόρτων στα μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχου ποσού με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό εργασιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ή βεβαίωση εγγραφής σε Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για Έργα Πρασίνου, ΜΕΕΠ τάξης Α1 και άνω που τηρείται στη Γεν. Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών (ΜΕΚ) για έργα Πρασίνου (Π.Δ. 71/2019 - ΦΕΚ 112Α'-03/07/2019 ) που τηρείται στη Γεν. Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων τα οποία πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ.

ΣΤ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται πως “κατά τη διάρκεια των εργασιών την ευθύνη της σωστής και ασφαλούς λειτουργίας των οχημάτων, των μηχανημάτων και του προσωπικού που απασχολεί την έχει ο ίδιος και οι τυχόν υλικές ζημιές η σωματικές βλάβες που θα προκληθούν στο προσωπικό ή σε τρίτους θα βαρύνουν τον ίδιο, ο οποίος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάστασή τους”.

Z) Απαιτείται από τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν βεβαίωση ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αντίστοιχων εργασιών βοτανίσματος από Δημόσιο Φορέα κατά την τελευταία τριετία συμπεριλαμβανομένου και του τρέχοντος (έτος 2021, 2022, 2023 - 2024) συνολικής καθαρής αξίας 20.000,00€ και άνω (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ). Η κάθε βεβαίωση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της αντίστοιχης υπογραφείσας σύμβασης ή συμφωνητικού. Τα έγγραφα αυτά ζητούνται προς απόδειξη της κατάλληλης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του ν. 4412/2016.

Απαιτείται επίσης από τους ενδιαφερόμενους να δώσουν την συγκατάθεσή τους για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Για το σκοπό αυτό είτε πάνω στην υπογεγραμμένη προσφορά τους είτε σε ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρουν και θα υπογράφουν το παρακάτω κείμενο: “Σε εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλώνω ότι παρέχω τη συγκατάθεσή μου ειδικώς και ελευθέρως για τη συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, των προσωπικών δεδομένων μου τα οποία δηλώνονται με την συμμετοχή μου στην υπ’ αρ. πρωτ. ………./…… - … -2024 πρόσκληση. Έχω δικαίωμα να ανακαλέσω οποτεδήποτε την συγκατάθεσή μου χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της.”

 

Επίσης γίνεται γνωστό πως στο συμφωνητικό που θα κληθεί να υπογράψει ο ανάδοχος θα συμπεριλαμβάνονται εκτός των άλλων και τα κάτωθι άρθρα περί ευθυνών του αναδόχου και διατάξεων ασφαλείας:

 

Άρθρο 1ο ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το απασχολούμενο στην εκτέλεση του έργου εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό για την περίπτωση πάσης φύσεως ατυχήματος.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το ανωτέρω προσωπικό του.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε Ασφαλιστικές Εταιρείες αναγνωρισμένες από το Κράτος, το εργατοϋπαλληλικό και λοιπό προσωπικό, το απασχολούμενο στις θέσεις εργασίας, εφόσον αυτό δεν υπάγεται στις περί ΕΦΚΑ διατάξεις.

 

Άρθρο 2ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται, να εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις περί τάξης ασφαλείας επί ατυχημάτων, έχοντας πλήρη και ακέραια την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη επερχόμενη στον ίδιο, το προσωπικό του ή τρίτους συνέπεια ενεργειών που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση προς την εκτέλεση των εργασιών.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται κάθε σχετικής δαπάνης για να προβεί στην κατασκευή, συντήρηση και εν καιρώ καθαίρεση και αποκόμιση όλων των προστατευτικών κατασκευών ή περιφραγμάτων που χρησιμοποιούνται στο έργο.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως με δαπάνες του εξασφαλίσει στους χώρους εργασίας, όλα τα απαραίτητα για την υγιεινή διαβίωση του απασχολούμενου προσωπικού.

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως στις θέσεις στις οποίες εκτελούνται οι εργασίες να προβαίνει στην τοποθέτηση ταινιών σήμανσης, των απαιτούμενων σημάτων και πινακίδων ασφαλείας, επιμελούμενος την συντήρησή τους. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα σπινθιρίζοντα σήματα.

5. Επί πλέον η τυχόν προσωρινή διακοπή ή ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνεται ευθύνη του αναδόχου μετά την απόκτηση των σχετικών αδειών και όπου παρίσταται η ανάγκη θα χρησιμοποιούνται και τροχονόμοι υπάλληλοι του αναδόχου προς ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία επί των οδών προσπελάσεων και γενικά εφ' όλων των θέσεων. Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.

6. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα οφειλόμενο στη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.

7. Ο ανάδοχος ως υπεύθυνος της τήρησης των Νόμων κ.λ.π. υποχρεούται όπως γνωστοποιεί αμελλητί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, τις απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σε αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με τα υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π.

8. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα στοιχεία, που απαιτούν οι νόμοι, να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης να παίρνει, σε όλη την διάρκεια των εργασιών τα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων που καθορίζονται στα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών κ.λ.π.», εκπονώντας με ευθύνη του και υποβάλλοντας αρμοδίως κάθε σχετική μελέτη, όπως στατική μελέτη προσωρινής σήμανσης του έργου, Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) και Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) της απόφασης ΔΙΠΑΔ /177/02/03/01 του ΥΠΕΧΩΔΕ (άρθρα 1,2,3) κ.λ.π., σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του Π.Δ. 609/85.

Σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος ή του μεταφορικού μέσου ο ανάδοχος οφείλει την άμεση αντικατάστασή του εντός μίας ημέρας. Το μηχάνημα ή το μεταφορικό μέσο που θα αντικαταστήσει το αντίστοιχο με βλάβη, θα πρέπει να έχει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, τα οποία ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία αμέσως.

 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Δρ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Βοτάνισμα σε χώρους Περιαστικού Πρασίνου Δήμου Βόλου»

Α/Α

Είδος Εργασιών

Κ.Α.

Κ. Αναθ.

Μον. Μέτρ

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας

(σε €)

Δαπάνη

(σε €)

1

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους

ΣΤ 6.3.2

ΠΡΣ 5371

στρ

340

 

 

2

Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων

ΣΤ 6.3.3

ΠΡΣ 5371

στρ

495

 

 

Άθροισμα

 

ΦΠΑ (24%)

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

Οι τιμές μονάδας του ανωτέρω προϋπολογισμού είναι εκ του κανονισμού περιγραφικού τιμολογίου εργασιών πρασίνου (ΦΕΚ 1746Β'/19-05-2017) και αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών.

Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται, εκτός των εργασιών βοτανίσματος, οι εργασίες απομάκρυνσης των προϊόντων βοτανίσματος και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.

 

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία:

Ημερομηνία:

Υπογραφή - Σφραγίδα:

Εκτύπωση