Οικονομικών Θεμάτων

Προϊστάμενος: Αργυρώ Καρούτσου

Ταχ. Δ/νση:

Τηλέφωνο: 24283 50103,24283 50105

Φαξ: 24280 99772

E-Mail: dimosportarias@0856.syzefxis.gov.gr
 

  • Τηρεί τις διαδικασίες για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής.
  • Εκδίδει βεβαιώσεις ΤΑΠ.
  • Παραλαμβάνει υπεύθυνες δηλώσεις ακινήτων για ηλεκτροδότηση και διεκπεραιώνει αιτήσεις για μεταβολές τ.μ. προς ΔΕΗ.174

περισσότερα Edit Translation