Αρμοδιότητες Κοιμητηρίου

Προιστάμενος:

Ταχ. Δ/νση:

Τηλέφωνο:

Φαξ:

E-Mail:

  • Μεριμνά για τη χορήγηση άδειας ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.
  • Διαχειρίζεται αιτήματα πολιτών για εκταφές και παρατάσεις χρόνου ταφής στα δημοτικά κοιμητήρια της περιοχής ευθύνης του. 
  • Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των κοιμητηρίων και συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση των εισπραττομένων ποσών.

περισσότερα Edit Translation