Αναπτυξιακή Εταιρεία

ΑΝΕΒΟ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Η ΑΝ.Ε.ΒΟ. δημιουργήθηκε από την απόσχιση ενός κλάδου της πρώην ΔΕΜΕΚΑΒ και ασχολείται με τη διαχείριση προγραμμάτων και την αναζήτηση χρηματοδοτήσεων. Μπορεί επιπλέον να παρέχει συμβουλευτικό ρόλο, τεχνικά και επιστημονικά, τόσο στις υπηρεσίες του Δήμου Βόλου όσο και σε άλλους Δήμους ή φορείς.
Η ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε. είναι η νέα Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Βόλου που από την 1η Ιανουαρίου 2011 διαδέχτηκε τη Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Βόλου (ΔΕΜΕΚΑΒ)

Η ΑΝ.Ε.ΒΟ συστήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/20 (ΦΕΚ αριθ. Ε228476/28.12.2010), με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΛΟΥ-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία και διακριτικό τίτλο ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε. και αρχικόμετοχικό κεφάλαιο 320.000,00 ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο καλύπτεται από τις εισφορές των ιδρυτών, ως ακολούθως:
α) Ο Δήμος Βόλου με 317.000,00 ευρώ, που προέρχονται από την εισφορά της καθαρής θέσης του κλάδου των προγραμμάτων της Δημοτικής Επιχείρησης Μελετών-Κατασκευών και Ανάπτυξης Βόλου (ΔΕΜΕΚΑΒ).
β) Η Κοινότητα Μακρινίτσας με 3.000,00 ευρώ. Edit Translation