Αλλοδαπών & Μετανάστευσης

Διευθύντρια:

Ταχ. Δ/νση:

Τηλέφωνο:

Φαξ:

E-Mail:

Ασκεί τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των κεντρικών υπηρεσιών και λειτουργεί ως αποκεντρωμένη μονάδα του Τμήματος αυτού με το οποίο συνδέεται μηχανογραφικά.Διαβιβάζει τις αιτήσεις και τα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα στην κεντρική υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και παραλαμβάνει από αυτή τις άδειες τις άδειες παραμονής τις οποίες παραδίδει στους ενδιαφερομένους. Edit Translation