10Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 6/5/2019

Αρ. Πρωτ. : 37094

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 10η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019 και ώρα 14:15 στο Δημαρχείο Βόλου, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει, ένα μήνα πριν τη διενέργεια εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών Αρχών, μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Tο κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4605/2019, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στην ΕΑΑΔΗΣΥ 2210/19.04.2019, από τις οποίες προκύπτει ότι οι νέες διατάξεις δεν καταλαμβάνουν εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης ούτε και εκτελούμενες συμβάσεις, η διαδικασία πληρωμής των συγκεκριμένων δαπανών πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα καθόσον σε εναντία περίπτωση, εκτός από την βλάβη των δικαιούχων θα προκύψει ζημία του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4583/2018 και της εγκυκλίου 2/47972/0026/15-06-2018 του Υπουργείου Οικονομικών (επιβάρυνση με τόκους υπερημερίας).

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (εισήγηση)

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
10
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 6 Μάιος, 2019