ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Βόλου, στο πλαίσιο της ανοικτής διακυβέρνησης, δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του. Αναλυτικά και συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία εσόδων και εξόδων του Δήμου με δυνατότητα ταξινόμησης, ανανέωσης κι εξαγωγής σε μηχαναγνώσιμη μορφή txt.

Μεταβείτε στην Παρακολούθηση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού.