11Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 6/6/2019

Αρ. Πρωτ. : 46674

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 11η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να προωθηθούν υπηρεσιακά ζητήματα, τα οποία κρίνονται απολύτως αναγκαία στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του προαύλειου χώρου τμήματος του ΚΑΠΗ Βόλου (πρώην Θεόφιλος) στο ΚΚΕ, για τη διοργάνωση εκδήλωσης την Παρασκευή 14/06/2019.

2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του πάρκου της κεντρικής πλατείας της Δ.Κ Νέας Αγχιάλου, κατόπιν αίτησης του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Νέας Αγχιάλου. (απόφαση 11/2019 Δ.Κ. Νέας Αγχιάλου).

3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης χώρου για την αναβίωση του εθίμου του "Κλήδονα", κατόπιν αίτησης του Συλλόγου Γυναικών Νέας Αγχιάλου. (απόφαση 12/2019 Δ.Κ. Νέας Αγχιάλου).

4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου πάνω πλατείας Δράκειας στον Αναπτυξιακό - Πολιτιστικό Σύλλογο "Η ΔΡΑΚΕΙΑ" για την πραγματοποίηση χορευτικής συνάντησης. (απόφαση 8/2019 Τ.Κ. Δράκειας).

5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κεντρικής πλατείας Σέσκλου στον Π.Ο. Σέσκλου "Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ". (απόφαση 14/2019 Τ.Κ. Σέσκλου).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.(απόφαση Ο.Ε.)

7. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

8. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

9. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση πολιτιστικών, αθλητικών, συλλόγων και σωματείων.

10. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

11. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 187/2019 απόφασης Δ.Σ., σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου καταβολής των τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019.

12. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης του Δήμου στις υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης - αυτοματοποίησης συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων - με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Βόλου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 300.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

13. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης του Δήμου στις υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης - αυτοματοποίησης συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων - με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Βόλου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 300.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

14. Λήψη απόφασης καθορισμού της αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου προς υποστήριξη της με αριθμ. κατάθ. ΕΔ 126/2019 Αίτηση Αναστολής (ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας) με τη συνημμένη σ' αυτό από 10/05/2019 Προσωρινή Διαταγή της Προέδρου του Δ' Τμήματος του Σ.Τ.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

15. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων χρηματοδότησης της πράξης «Αποκατάσταση και επανάχρηση οικίας Αδαμόπουλου – Δημιουργία Κέντρου Mελετών και Ερευνών “Τζόρτζιο ντε Κίρικο”» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2018» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2018” του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

16. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή και απόδοση επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών Β' δόσης έτους 2019, αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων για το πρώτο εξάμηνο του 2019 και κάλυψη δαπάνης για την προμήθεια γάλακτος ως μέσο ατομικής προστασίας των εργαζομένων με σύμβαση έργου, καθαριστριών/στων των σχολείων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

17. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. (Δικητού Βελουλάν του Βασιλείου)

18. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή πλανοδίου πωλητή υπαίθριου εμπορίου. (ΣΠΟΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

19. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. (ΙΩΑΝΝΗ ΝΑΝΟ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)

20. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου ιδιοκτησίας κ. Δήμου ή Λεωνίδα Αγγελικής χας Αποστόλου, που βρίσκεται στον Βόλο, έμπροσθεν της εκκλησίας Αγίων Αναργύρων. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

21. Λήψη απόφασης για την 8η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019.

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. (Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

23. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου - Ν.Ιωνίας έτους 2016".

24. Λήψη απόφασης γα την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Πολυόροφο κτίριο στάθμευσης αυτοκινήτων στη διασταύρωση των οδών Δημητριάδος -  Φιλελλήνων».

25. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Αναβάθμιση βρεφικού σταθμού Γ' Ν.Ιωνίας για την λειτουργία δύο βρεφικών τμημάτων".

26. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Αποκαταστάσεις ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης έτους 2018".

27. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Επισκευή και βελτίωση αθλητικού κέντρου συνοικίας Χιλιαδούς" για χρονικό διάστημα ενός μήνα.

28. Λήψη απόφασης για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των εργασιών με τίτλο "Εργασίες επιθεώρησης, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων για τα σχολικά κτίρια έτους 2018 και για τα δημοτικά κτίρια έτους 2018", ποσού 6.808,72€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

29. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας με τίτλο "Ετήσια συντήρηση, καθέλκυση και ανέλκυση του σκάφους της Αργούς Μάιος 2019-Μάϊος 2020", ποσού 23.696,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

30. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης εργοταξιακής παροχής ρεύματος για κοινωνικούς λόγους έως 31/12/19.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

31. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαγράμμιση Οδικού Δικτύου Δήμου Βόλου έτους 2018 – Κεντρικού Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Βόλου».

32. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου έτους 2018 – Κεντρικού Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Βόλου».

33. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων από την λειτουργία καταστήματος τροφίμων στη διασταύρωση των οδών Κ. Καρτάλη και Γαλλίας. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

34. Λήψη απόφασης για την αναδιαμόρφωση δρομολογίων των Αστικών Γραμμών Νο2 & Νο4 και αναδιάταξη της αφετηρίας που βρίσκεται επί των οδών Σέκερη και Ζάχου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

35. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση Λεωφορειακής Γραμμής Νο6. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

36. Λήψη απόφασης για την δημιουργία Νέας «Πολιτιστικής Διαδρομής» - Λεωφορειακής Γραμμής Νο16. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

37. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου.

38. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Μουριά-Morus sp) που βρίσκεται στην οδό Κρίτσκη αρ.4, στον Βόλο, κατόπιν αίτησης κ. Λάκη Κωνσταντίνου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

39. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Νεραντζιάς-Citrus aurantium) που βρίσκεται στην οδό Ξενοφώντος αρ.18, στον Βόλο, κατόπιν αίτησης κ. Τριανταφυλλίδη Ιωάννη. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

40. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Μελικοκιά-Celtis australis) που βρίσκεται στην οδό Κερύνειας με Παρμενίδου 11, στον Βόλο, κατόπιν αίτησης κας Γκουντάρα Θωμαΐδος. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

41. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Λεμονοκυπάρισσο-Cupressus macrocarpa) που βρίσκεται στην οδό Κρίτσκη αρ.6, στον Βόλο, κατόπιν αίτησης κ. Μαρούσου Τάσου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

42. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Φελιά, κοινός Καραγάτσι-Ulmus campestris) που βρίσκεται στην οδό Πολυμέρη με Κανάρη, στον Βόλο, κατόπιν αίτησης κας Σταμούλη Σακαρία- Ελπίδας. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

43. Έγκριση της υπ' αριθμ. 111/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που αφορά στην αύξηση της τακτικής επιχορήγησης από το Δήμο στον Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

44. Έγκριση της υπ' αριθμ.111/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ., που αφορά στον καθορισμό διδάκτρων για τους βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς των παιδιών που δεν είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, περιόδου Σεπτέμβριος 2019 – Ιούλιος 2020.

45. Έγκριση της υπ' αριθμ.112/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ.,που αφορά στον καθορισμό κριτηρίων και απαραίτητων δικαιολογητικών για την εγγραφή παιδιών στους βρεφικούς – παιδικούς σταθμούς για την περίοδο Σεπτέμβριος 2019 – Ιούλιος 2020”.

46. Έγκριση της υπ' αριθμ.113/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ.,που αφορά στον καθορισμό τιμολογίου μεταφοράς παιδιών από και προς τους παιδικούς σταθμούς για την περίοδο Σεπτέμβριος 2019 – Ιούλιος 2020”.

47. Έγκριση της υπ' αριθμ.114/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ.,που αφορά στον καθορισμό τιμολογίου συμμετοχής στα προγράμματα των ΚΔΑΠ, για τα παιδιά που δεν είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, περιόδου Σεπτέμβριος 2019 – Ιούλιος 2020”.

48. Έγκριση της υπ' αριθμ.116/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ.,που αφορά στον καθορισμό διδάκτρων του ΔΙΕΚ για το εκπαιδευτικό έτος 2019 - 2020”.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ

49. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π. για το έτος 2019.

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
11
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 10 Ιούνιος, 2019