11Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                    ΒΟΛΟΣ 19/6/2020

                                                                                                Αρ. Πρωτ. : 38582

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί, δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020) και την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 και ώρα 18:30 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Α/Α     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.  Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.(απόφαση Ο.Ε.)

2.  Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Λαυρεντίου Δ.Ε. Αρτέμιδας στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

3.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στα Παλαιά Βόλου» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020” του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

4.  Λήψη απόφαση περί έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2018» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου ” του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

5. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης, Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων του υποέργου 1 "Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βόλου".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Δημιουργία Παιδικής Χαράς στην Άλλη Μεριά Δ.Ε. Πορταριάς".

7.  Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου "Δημιουργία Παιδικής Χαράς στην Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων Δ.Ε. Αρτέμιδας".

8.  Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Επισκευή Στέγης Κτιρίου Σπίρερ".

9.  Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων στα Παλαιά Βόλου".

10. Λήψη απόφασης για την: α) Έγκριση της διενέργειας σύνθετου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων, άνω των ορίων, με τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ» β) Έγκριση σκοπιμότητας για τη δαπάνη των βραβείων του διαγωνισμού και για την πρόθεση ανάθεσης των μελετών του έργου στον πρώτο βραβευθέντα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

11. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης εργοταξιακής παροχής ρεύματος για κοινωνικούς λόγους έως 30/12/2020.

12. Λήψη απόφασης για την προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.α. 620902 εδαφικής έκτασης εμβαδού 17,80 τ.μ. Ιδιοκτησίας Δήμου Βόλου εντός της 10/95 Πράξης Εφαρμογής “Στούπι-Αλωνάκι” Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

13. Λήψη απόφασης για την προσκύρωση οικοπεδικής έκτασης εμβαδού 35,60 τ.μ., στην ιδιοκτησία με  κ.α. 060102 στο Ο.Τ. 1349, περιοχής Βορείων Συνοικιών του Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

14. Λήψη απόφασης για την προσκύρωση οικοπεδικής έκτασης εμβαδού 65,20 τ.μ., στην ιδιοκτησία με κ.α. 040648 στο Ο.Τ. 1414, περιοχής Βορείων Συνοικιών του Δήμου Βόλου. (απόφασης Ε.Π.Ζ.)

15. Λήψη απόφασης για την προσκύρωση οικοπεδικής έκτασης 2,64 τ.μ., στην ιδιοκτησία με  κ.α. 040509 στο Ο.Τ. 204, περιοχής Νέων Παγασών του Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση συμψηφισμού εισφοράς σε γη και χρήμα για το οικόπεδο με κ.α. 08Ν στο Ο.Τ. 98 με την αποζημίωση επικειμένων των ρυμοτομούμενων ακινήτων με κ.α. 030160Α και 030160Β, στο Ο.Τ. 425, περιοχής Νέων Παγασών του Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

17. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο. Τ. 1202 (Αθηνών – Σέκερη – Αλαμάνας) της Δ.Ε. Βόλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου (κατάργηση και επανυποβολή κοινωφελούς χώρου μετά από την υπ’ αρ. Α288/201 Απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου). (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

18. Λήψη απόφασης για τροποποίηση εγκεκριμένης μηκοτομής εντός της κυρωμένης 3/99 πράξης εφαρμογής του Β.Δ. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

19. Λήψη απόφασης για την εκ νέου κρίση ένστασης κατά της υπ' αρ.934/2018 Α.Δ.Σ. η οποία αφορά τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. το οποίο περικλείεται από τις οδούς Αριστοτέλους-Πλάτωνος-Δελληγιάννη-Κένταυρου Χείρωνος της Δ.Ε. Αγριάς του Ενιαίου Δήμου Βόλου, κατόπιν κατάθεσης νέων στοιχείων από τους ενισταμένους (σχετ.773/2019 Α.Δ.Σ.). (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

20. Λήψη κανονιστικής απόφασης για την «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στα παλαιά Βόλου», για τη μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας της οδού Σαρανταπόρου από Μ. Γρηγορίου έως Λαχανά και τη διαπλάτυνση πεζοδρομίων της οδού Μ. Γρηγορίου από Σαρανταπόρου έως Γιαννιτσών. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

21. Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου λεύκας στο πεζοδρόμιο επί της οδού Χέϋδεν μεταξύ των οδών Σέκερη και Αθηνών στο Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

22.  Έγκριση της υπ' αριθμ. 116/2020 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου, αναφορικά με τον καθορισμό των διδάκτρων του ΔΙΕΚ για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021.

 

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
11
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 23 Ιούνιος, 2020