11Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ  18/6/2021

Αρ. Πρωτ. : 47431

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε στην 11η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη - σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – την Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1        Λήψη απόφασης αναφορικά με την ίδρυση Ενεργειακών Κοινοτήτων στον Δήμο Βόλου.

2        Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 410/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου ως προς την αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία "Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου" και τον διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.».

3        Έγκριση της υπ' αριθμ. 14/2021 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Βόλου, αναφορικά με την αριθ. 40221/25-5-2021 αίτησης του Συλλόγου Οικολογικής Γεωργίας & Χειροτεχνίας «ΦΙΛΟΙΚΟ», για την παραχώρηση της χρήσης χώρου για υλοποίηση ενημερωτικής δράσης στο προαύλιο του Αγίου Νικολάου, στις 24, 25, 26, 27 Ιουνίου.

4        Έγκριση της υπ' αριθμ. 4/2021 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Νέας Αγχιάλου, αναφορικά με την αίτηση του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Νέας Αγχιάλου για την παραχώρηση χρήσης του πάρκου της κεντρικής πλατείας της Δ.Κ Νέας Αγχιάλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5        Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021. (απόφαση Ο.Ε)

6        Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

7        Λήψη απόφασης επί της λύσης της μίσθωσης που αφορά δημοτικό χώρο που βρίσκεται στην Πλατεία Πανεπιστημίου στο Βόλο και παραχώρηση του ιδίου χώρου στον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Μαγνησίας «Ηλιοτρόπια».

8        Ανάκληση της αριθμ. 128/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για την εκμίσθωση χώρου στο κτίριο της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου που βρίσκεται στην περιοχή Μπουρμπουλήθρα (πάρκιγκ απορριμματοφόρων), για την τοποθέτηση αυτόματου πωλητή ροφημάτων.

9        Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών ελαιοπεριβόλων ευρισκομένων στην Τ.Κ. Δράκειας της Δ.Ε.Αγριάς.

10      Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών ελαιοπεριβόλων ευρισκομένων στη Δ.Κ. Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς.

11      Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών ελαιοπεριβόλων στις Τ.Κ. Άνω Λεχωνίων, Κάτω Λεχωνίων, Αγ.Βλασίου και Αγ.Λαυρεντίου της Δ.Ε. Αρτέμιδας.

12      Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών ελαιοπεριβόλων ευρισκομένων στη Δ.Κ. Νέας Ιωνίας και στην Τ.Κ. Σταγιατών, ιδιοκτησίας πρώην Δ.Πορταριάς.

13      Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τεσσάρων αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Κων/νου Μουρογιάννη» υπέρ Αγ.Βλασίου, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4182/2013.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

14      Λήψη απόφασης έκφρασης γνώμης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας 2021-2025.

15      Λήψη απόφασης έκφρασης γνώμης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

16      Λήψη απόφασης για την κατανομή και απόδοση επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών των σχολείων β΄ δόσης έτους 2021 και αποζημίωση των εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων για το δεύτερο τρίμηνο του 2021.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

17      Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. (AVDYL KOCIASI)

18      Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. (ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΗ)

19      Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Φυτόκου - Μ. Πολυτεχνείου. (απόφαση 54/2021 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

20      Λήψη απόφασης για την αποζημίωση από την κυρωμένη 3/99 Πράξη Εφαρμογής της συνοικίας Αϊβαλιώτικα της Δ.Ε. Βόλου του Δήμου Βόλου, για την ιδιοκτησία Γεωργιάδη Δημητρίου του Στεφάνου. (απόφαση 61/2021 Ε.Π.Ζ.)

21      Λήψη απόφασης για την αποζημίωση από την κυρωμένη 2/99 Πράξη Εφαρμογής του Β.Δ. Τομέα του σχεδίου πόλης της Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου, για την ιδιοκτησία Μακρυκώστα Δημητρίου του Νικολάου. (απόφαση 62/2021 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

22      Λήψη απόφασης αναφορικά με την ανάθεση εργασιών αφής κανδηλίων και καθαριότητας μνημάτων, στο κοιμητήριο "Κούκος", σε ιδιώτη.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

23      Έγκριση της αριθμ.66/2021 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ., αναφορικά με τον καθορισμό διδάκτρων για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς περιόδου Σεπτέμβριος 2021–Ιούλιος 2022.

24      Έγκριση της αριθμ.67/2021 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ., αναφορικά με τον καθορισμό κριτηρίων και απαραίτητων δικαιολογητικών για την εγγραφή των παιδιών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και στις δομές ΚΔΑΠμεΑ περιόδου Σεπτέμβριος 2021 – Ιούλιος 2022.

25      Έγκριση της αριθμ.68/2021 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ., αναφορικά με τον καθορισμό τιμολογίου μεταφοράς των παιδιών από και προς τους παιδικούς σταθμούς περιόδου Σεπτέμβριος 2021 – Ιούλιος 2022.

26      Έγκριση της αριθμ.69/2021 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ., που αφορά στον καθορισμό τιμολογίου συμμετοχής στα προγράμματα των ΚΔΑΠ για τους συμμετέχοντες που δεν είναι δικαιούχοι αξιών τοποθέτησης προγράμματος ΕΣΠΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ για την περίοδο Οκτώβριος 2021- Μάιος 2022 και αντίστοιχα για το πρόγραμμα θερινών δραστηριοτήτων (λήξη σχολικού έτους έως 31/07/2022).

27      Έγκριση της αριθμ.70/2021 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ., που αφορά στη διαδικασία ένταξης στο θερινό πρόγραμμα των ΚΔΑΠ για το έτος 2021.

28      Έγκριση της αριθμ.71/2021 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ., αναφορικά με τον καθορισμό διδάκτρων του Δ.Ι.Ε.Κ. εκπαιδευτικού έτους 2021 - 2022.

29      Έγκριση της αριθμ.175/2021 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β., αναφορικά με πρόταση συμψηφισμού ληξιπροθέσμων οφειλών της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. προς το Δήμο Βόλου.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
11
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 23 Ιούνιος, 2021