12Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ    23/5/2014

Αρ. Πρωτ. :   58199

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 12η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη, 27 Μαΐου 2014 και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να προωθηθούν υπηρεσιακά ζητήματα, τα οποία κρίνονται απολύτως αναγκαία στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1    Λήψη απόφασης έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2014.(απόφαση Ο.Ε.).

2    Λήψη απόφασης για την έγκριση των εκθέσεων εσόδων - εξόδων α΄ τριμήνου έτους 2014, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου.(απόφαση Ο.Ε.).

3    Λήψη απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

4    Καταβολή γ’ δόσης κοινοτικής συνεισφοράς στους εταίρους του προγράμματος LIFE+ “CLIM-LOCAL 2020” (LIFE 07 ENV/GR/000282).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ

5    Λήψη απόφασης συμμετοχής της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Βόλου ως επιχείρηση για πρακτική άσκηση σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

6    Συμπλήρωση της 326/2014 Α.Δ.Σ. για έγκριση της ανάθεσης της εργασίας καθαρισμού του οικισμού της Μακρινίτσας σε ιδιώτη.

7    Συμπλήρωση της 328/2014 Α.Δ.Σ. για έγκριση της ανάθεσης της εργασίας καθαρισμού του οικισμού Αγίου Λαυρεντίου σε ιδιώτη.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

8    Λήψη απόφασης αποδοχής και απόδοσης ποσού 34.775,63€ στην Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ., για την υλοποίηση του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Απόστολος Φοινικόπουλος

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
12
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 27 Μάιος, 2014