Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

12Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΛΟΣ  12/3/2021

Αρ. Πρωτ. : 20923

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς την Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021 και ώρα έναρξης 12:00 και λήξης 12:15 , με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: praktikadb@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, (σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.  Υποβολή Γ’ πρακτικού – Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Βόλου».

2.  Ορισμός Δικηγόρου- Εντολή και πληρεξουσιότητα σχετικά με την από 1-2-2021 αγωγή με αριθμό κατάθεσης ΤΜ27/21 Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 20195/10-3-2021 αίτηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Βόλου.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.  Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»

4.  Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ανω των ορίων) για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» προϋπολογισμού  529.703,20 ΕΥΡΩ  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

5.  Παράταση προθεσμίας του έργου: «Πολυώροφο κτίριο στάθμευσης αυτοκινήτων στη διασταύρωση των οδών Δημητριάδος – Φιλελλήνων».

6.  Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης  ειδών της σύμβασης προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια Εργαλείων», 8.566,26 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι   σύνολο 10.622,16€ .

7.  Λήψη απόφασης κατάρτισης των όρων και σύνταξης της προκήρυξης του ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ  ΠΑΡΚΟΥ  ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ».

8.  Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ - Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020».

9.  Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».

10.  Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. ΚΧ115 ΑΓΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ».

11.  Έγκριση μελέτης με τίτλο " Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών αντικεραυνικής προστασίας & έλεγχος κεφαλών πρώιμου οχετού σχολικών κτιρίων".

12.  Έγκριση μελέτης με τίτλο «Προμήθεια σιδηρικών ειδών».

13.  Έγκριση μελέτης με τίτλο  «Εργασίες συντήρησης ανελκυστήρων».

14.  Έγκριση μελέτης για "Προμήθεια  χημικών υλικών για τα συντριβάνια του Δήμου Βόλου".

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

15.  Εξώδικος συμβιβασμός επί αιτήματος του κ. Λεμονή Αποστόλου περί καταβολής αποζημίωσης για υλικές ζημιές (θραύση κρυστάλλου του οπίσθιου παρμπρίζ) που υπέστη το Ι.Χ. αυτοκίνητό του, μάρκας FIAT PUNTO με αρ. κυκλοφορίας ΒΙΚ 1068, από συνεργείο της Δ/νσης Πρασίνου κατά την διάρκεια εργασιών κλαδέματος.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

16. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων χρηματοδότησης της πράξης «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την ανάπλαση του Πολυλειτουργικού πάρκου Πεδίου Άρεως» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3, του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

17.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Διαγράμμιση οδικού δικτύου λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Βόλου έτους 2018".

18.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου  και διαγραμμίσεις -Πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 2019-Κεντρικού οδικού δικτύου".

19.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Διαγράμμιση οδικού δικτύου λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Βόλου & Διαγραμμίσεις -Πιλοτικές  εφαρμογές νέων υλικών έτους 2019".

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

20.  Προέγκριση για την παροχή υπηρεσίας – Συμμετοχή του προορισμού σε Virtual Greek Alternative Tourism & Gastronomy Workshop Γαλλίας και εξειδίκευση πίστωσης οικονομικού προϋπολογισμού του έτους 2021.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

21.  Εντολή και πληρεξουσιότητα για παράσταση στο Ελεγκτικό Συνέδριο (έφεση του Δήμου Βόλου σε δημοσιονομική διόρθωση).
 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Οικονομική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
12
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 17 Μάρτιος, 2021