12Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

      ΒΟΛΟΣ  22/7/2021

         Αρ. Πρωτ. :         56761

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη - σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:30, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1        Λήψη απόφασης αναφορικά με την ίδρυση Ενεργειακών Κοινοτήτων στον Δήμο Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2        Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021. (απόφαση Ο.Ε)

3        Λήψη απόφασης αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Γ' τρίμηνο του έτους 2020 για τον έλεγχο υλοποίησής του. (απόφαση 551/2021 Ο.Ε.)

4        Λήψη απόφασης αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Δ' τρίμηνο του έτους 2020 για τον έλεγχο υλοποίησής του. (απόφαση 552/2021 Ο.Ε.)

5        Λήψη απόφασης περί συμμόρφωσης με την υπ' αριθμ. Φ9580 έκθεση ελέγχου της ΔΥΕΕ Ν. Μαγνησίας που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Βόλου.

6        Λήψη απόφασης περί αποδοχής όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το ΤΠΔ συνολικού ποσού 1.880.000,00 ευρώ, για την εκτέλεση του έργου "Προσθήκη κατ' επέκταση και καθ' ύψος στο 27ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου", ενταγμένο στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης δυνάμει της παρ.3 του άρθρου 21 της 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/Β/14-4-2020) ΚΥΑ.

7        Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

8        Λήψη απόφασης για την ανανέωση παραχώρησης χρήσης κτιρίων από τον ΟΑΕΔ (π.ΟΕΚ) στο Δήμο Βόλου.

9        Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης του Πανθεσσαλικού Σταδίου Βόλου στον Νέο Ποδοσφαιρικό Σύλλογο «ΒΟΛΟΣ».

10      Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης του Πανθεσσαλικού Σταδίου Βόλου για τη διεξαγωγή τουρνουά ποδοσφαίρου φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

11      Ανάκληση της αριθμ. 155/2021 απόφασης και λήψη νέας για την παραχώρηση του ανοικτού θεάτρου ευρισκόμενου στο παραλιακό πάρκο Αναύρου.

12      Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης δημοτικών αιθουσών (πρώην εικαστικών εργαστηρίων) που βρίσκονται στην περιοχή Κάραγατς στο Βόλο.

13      Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης και εκτέλεσης εργασιών επισκευής δύο ακινήτων (διαμερισμάτων Β1 και Β5) ιδιοκτησίας κληροδοτήματος «Χρυσούλα Ζώγια» που βρίσκονται στο Βόλο, στην οδό Μαυροκορδάτου 40, στο δεύτερο όροφο.

14      Λήψη απόφασης για καταβολή του 1/4 των ετήσιων καθαρών εσόδων για τα έτη 2013-2019, ως εκπλήρωση σκοπού του διαθέτη του κληροδοτήματος «Κων/νου Αρχιμανδρίτη» στην Τοπική Κοινότητα Κατωχωρίου του Δήμου Βόλου.

15      Λήψη απόφασης για τη σύναψη νέας μισθωτικής σύμβασης για δύο καταστήματα επί της οδού Δημητριάδος 69 στο Βόλο, ιδιοκτησίας κληροδοτήματος "ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ".

16      Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στην Κάτω Πλατεία Αγ. Βλασίου Δ.Ε.Αρτέμιδας (σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4605/2019).

17      Λήψη απόφασης για εργασίες επισκευής του ακινήτου (γραφείου) ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Θεόδωρου Παπαγεωργίου» που βρίσκεται στο Βόλο στην οδό Ροζού 6 στον πρώτο όροφο.

18      Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου, επί της οδού Αλμυρού 12Β στη συνοικία Παλιών Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

19      Λήψη απόφασης σχετικά με την οριστική πρόταση για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου.

20      Λήψη απόφασης σχετικά με την οριστική πρόταση για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

21      Λήψη κανονιστικής απόφασης δρόμων λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Βόλου.

22      Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

23      Λήψη απόφασης για την 4η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2021.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

24      Λήψη απόφασης για την αποζημίωση λόγω ρυμοτόμησης της ιδιοκτησίας με κ.α. 011119  στο Ο.Τ. Γ667, περιοχής “Νέο Δέλτα” της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου. (απόφαση 68/2021 Ε.Π.Ζ.)

25      Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στο Ο.Τ.Γ495 της συνοικίας Αγίου Σπυρίδωνα της Δ.Ε.Νέας Ιωνίας του Ενιαίου Δήμου Βόλου. (απόφαση 69/2021 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

26      Λήψη απόφασης για την κοπή δύο δέντρων στην οδό Περικλέους Γεωργιάδη 3-9 στην Αγριά, κατόπιν αίτησης κας Λεωνή Χρυσούλας. (απόφαση 67/2021 Ε.Π.Ζ.)

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

 

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
12
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 26 Ιούλιος, 2021