15Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                    ΒΟΛΟΣ 10/7/2014

                                                                                                Αρ. Πρωτ. : 78196

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 15η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014 και ώρα 14:30 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να προωθηθούν υπηρεσιακά ζητήματα, τα οποία κρίνονται απολύτως αναγκαία στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.

 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1    Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση χορήγηση εργοταξιακών παροχών ρεύματος για

κοινωνικούς λόγους έως 31/12/14.   Εισήγηση

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2    Λήψη απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

3    Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης διενέργειας σίτισης (catering) του Μουσικού Σχολείου

και εκκίνηση δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού

δαπάνης 205.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

4    Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

5    Έγκριση της υπ' αριθμ.12/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, αναφορικά με

τη "Μετατόπιση - Επαναπροσδιορισμό ορίων Νηπιαγωγείων Βόλου".

6    Έγκριση της υπ' αριθμ.15/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, αναφορικά με

την "Έγκριση των απολογισμών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και

Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Βόλου, οικονομικού έτους 2013".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7    Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου

"Συνδέσεις Περιφερειακού με Αστικό Δίκτυο".

8    Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Αποκατάσταση

ζημιών σε δίκτυα φωτεινής σηματοδότησης έτους 2013".   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

9    Λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης σχεδίου πόλης στο Ο.Τ.1321 της συνοικίας Αγίων

Αναργύρων (κατάργηση κοινωφελούς χώρου), μετά από την υπ’ αριθμ.252/2013 απόφαση

του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου.(υπ' αριθμ.155/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

10   Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων κατά της 393/14 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου,

που αφορά στην τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στα Ο.Τ.253 και 287 της

Δ.Ε. Ν. Ιωνίας.(υπ' αριθμ.170/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

11   Λήψη απόφασης έγκρισης ρύθμισης υπολοίπου της οφειλής σε χρήμα (με τις

προσαυξήσεις), με ανταλλαγή οικοπέδου από την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο Ο.Τ.98 του

σχεδίου πόλης Ν. Παγασών.(υπ' αριθμ.171/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

12   Λήψη απόφασης ορισμού ορκωτών ελεγκτών για το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου και την Κοινωφελή Επιχείρηση Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.

Δήμου Βόλου.

13   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 196/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, κατά το μέρος που

αφορά την απαγόρευση της χρήσης λάστιχου για οποιαδήποτε εξωτερική

χρήση (πλύσιμο πεζοδρομίων, δρόμου, αυλών, αυτοκινήτων, πότισμα κ.λ.π.) και την

επιβολή προστίμου, ύψους 30,00€, στους παραβάτες (Κανονιστική Πράξη).

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Απόστολος Φοινικόπουλος

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
15
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 14 Ιούλιος, 2014