16Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ  28/7/2014

Αρ. Πρωτ. : 85144

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 16η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014 και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να προωθηθούν υπηρεσιακά ζητήματα, τα οποία κρίνονται απολύτως αναγκαία στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.

 

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1     Λήψη απόφασης έγκρισης έκθεσης εσόδων - εξόδων β' τριμήνου 2014 για τον έλεγχο

υλοποίησης του προϋπολογισμού.(απόφαση Ο.Ε.)

2     Λήψη απόφασης έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου.(απόφαση Ο.Ε.)

3     Λήψη απόφασης έγκρισης χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.(υπ' αριθμ.419/2014

απόφαση Ο.Ε.).

4     Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

5     Λήψη απόφασης διαγραφής οφειλετών, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006.

6     Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού επιτροπής περί επιλύσεως δια συμβιβασμού

φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.

7     Λήψη απόφασης μεταφοράς του χρονικού διαστήματος παραχώρησης του Εκθεσιακού

Κέντρου και του εξωτερικού χώρου για διοργάνωση έκθεσης.

8     Ανάκληση της αρ. 360/2014 απόφασης Δ.Σ. Βόλου περί δωρεάν παραχώρησης δημοτικών

χώρων στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Μουσικών Παρεμβάσεων Ar Tree (Μουσικό

Χωριό) και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικών χώρων στην Αστική Μη

Κερδοσκοπική Εταιρεία Μουσικών Παρεμβάσεων Ar Tree (Μουσικό Χωριό) βάσει της παρ. 2

του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006.

9     Λήψη απόφασης ανάθεσης στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόλου (ΑΝΕΒΟ Α.Ε.) του έργου

παρακολούθησης του Τοπικού Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο πλαίσιο του

Σύμφωνου των Δημάρχων.

10    Λήψη απόφασης έγκρισης απολογισμού του κληροδοτήματος με την επωνυμία "Θεοδώρου

Παπαγεωργίου", οικονομικού έτους 2013.

11    Λήψη απόφασης έγκρισης ισολογισμού του κληροδοτήματος με την επωνυμία "Θεοδώρου

Παπαγεωργίου", οικονομικού έτους 2013.

12    Λήψη απόφασης για την έγκριση εκκίνησης πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση

του δημοτικού κτιρίου - αναψυκτηρίου στο παραλιακό πάρκο Αναύρου.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

13    Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "Εργασίες

Αναβάθμισης Σχολικών Υποδομών του Δήμου Βόλου της Ν.Α. Μαγνησίας".

14    Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης περαίωσης του έργου "Προσθήκη - Ανακαίνιση στον

Παιδικό Σταθμό Άγιος Ανδρέας".

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

15    Λήψη απόφασης περί τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια

εξοπλισμού για τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Δήμου Βόλου.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

16    Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση βαγονιού στην πλατεία Αγίου Νικολάου.(υπ'

αριθμ.172/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

17    Λήψη απόφασης έγκρισης χορήγησης άδειας εκσκαφής για την κατασκευή αντλιοστασίων

ακαθάρτων στην Αγριά, σε κοινόχρηστους χώρους.(υπ' αριθμ.194/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

18    Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων κατά των υπ’ αρ. 552/2013 και 174/2014 Α.Δ.Σ. που

αφορούν τροποποίηση σχεδίου πόλης για δημιουργία οικοδομικού τετραγώνου (ΟΤ) 799Α

στη συνοικία Αγίου Κωνσταντίνου, μετά από την υπ’ αρ.80/2012 Απόφαση του Τριμελούς

Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου.(υπ' αριθμ.195/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

19    Λήψη απόφασης έγκρισης συμψηφισμού οφειλής λόγω προσκύρωσης με την αποζημίωση

λόγω ρυμοτόμησης ιδιοκτησίας στο ΟΤ Γ617 στη Ν. Ιωνία.(υπ' αριθμ.196/2014 απόφαση

Ε.Π.Ζ.).

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ

20    Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου για την αυθαίρετη κοπή δύο (2) δέντρων είδους

"Μουριά" στο πεζοδρόμιο της οδού Φρουρίου αρ.5 (στη διασταύρωση με Σουλίου).(υπ'

αριθμ. 201/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

21    Λήψη απόφασης για την επιβολή προστίμων από τη Διεύθυνση Καθαριότητας, για

παράνομη διαφήμιση.

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

22    Λήψη απόφασης έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και ψήφιση σχετικών

πιστώσεων οικονομικού έτους 2014 του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού,

Αθλητισμού και Πολιτισμού -ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).

23    Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ' αριθμ.90/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

σχετικά με την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

24    Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ' αριθμ.98/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

σχετικά με τον καθορισμό διδάκτρων των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών της

επιχείρησης για το σχολικό έτος 2014-2015.

25    Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ' αριθμ.99/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

σχετικά με τον καθορισμό τιμολογίου μεταφοράς παιδιών ενταγμένων στο πρόγραμμα της

ΕΕΤΑΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ για το σχολικό έτος

2014-2015.

26    Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ' αριθμ.101/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

σχετικά με τον καθορισμό διδάκτρων του ΔΙΕΚ για το σχολικό έτος 2014-2015.

27    Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ' αριθμ.119/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

σχετικά με την έγκριση του ισολογισμού, των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης

Ορκωτών Ελεγκτών έτους 2010, για την κοινωφελή επιχείρηση ΔΟΥΚ, που συγχωνεύθηκε

στην ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.

28    Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ' αριθμ.120/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ,

σχετικά με την έγκριση του ισολογισμού, των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης

Ορκωτών Ελεγκτών έτους 2010, για το ΔΙΕΚ, που συγχωνεύθηκε στην ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.

29    Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ' αριθμ.121/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ,

σχετικά με την έγκριση του ισολογισμού, των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης

Ορκωτών Ελεγκτών έτους 2010, για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ιωλκού, που

συγχωνεύθηκε στην ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.

30    Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ' αριθμ.122/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ,

σχετικά με την έγκριση του ισολογισμού, των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης

Ορκωτών Ελεγκτών έτους 2010, για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Νέας

Αγχιάλου, που συγχωνεύθηκε στην ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.

31    Διόρθωση της υπ' αριθμ. 992/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, αναφορικά

με την έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων του Δ.Σ. της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης

Εταιρείας πρώην Δήμου Ιωλκού (ΙΩΛΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.).

32    Λήψη συμπληρωματικής απόφασης για την ανάληψη από το Δήμο Βόλου των

υποχρεώσεων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ειδικού σκοπού με την επωνυμία Δημοτικό Ραδιόφωνο

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Απόστολος Φοινικόπουλος

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
16
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Παρασκευή, 1 Αύγουστος, 2014