Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

16Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΛΟΣ, 8/4/2021

Αρ. Πρωτ. : 28182

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς την Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα έναρξης 12:00 και λήξης 12:15, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: praktikadb@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, (σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

    Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021.

2     Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΣΤ COVID ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ  ΕΛΠΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΣΑ σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.γ του Ν. 4412/16 και το άρθρο 10 παρ. 3Α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου΄΄Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του΄΄ (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-3-2020.

3     Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Βόλου στην Αθήνα.

4     Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών βάσει του άρθρου 174 του Ν.3463/2006.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5     Έγκριση παράτασης προθεσμίας της ανάθεσης με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών υλικών».

6     Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση των οδών Λαρίσης, Αθηνών, Λαμπράκη (υφιστάμενη γέφυρα) και Αλαμάνας, για κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο Δήμο Βόλου».

7     Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στα Γλαφυρά Δ.Ε. Ν. Ιωνίας Δήμου Βόλου».

8     Υποβολή πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου: «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ "ΑΓΡΙΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 99/2017».

9     Υποβολή πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου: «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ “ΑΦΡΟΔΙΤΗ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 99/2017».

10    Υποβολή πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ - Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021».

11    Υποβολή πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ – Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021».

12    Υποβολή πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021».

13    Έγκριση  Πρωτοκόλλου Οριστικής  Παραλαβής  του έργου:  "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΆΛΛΗ ΜΕΡΙΑ Δ.Ε. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ".

14    Επεκτάσεις δικτύων φωτισμού στα πλαίσια του έργου: "Επεκτάσεις δικτύων Δ.Ε.Η.".

15    Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής της ΔΕΔΔΗΕ για την εκτέλεση έργου επέκτασης δικτύου φωτισμού στα πλαίσια του έργου: "Επεκτάσεις δικτύων Δ.Ε.Η.".

16    Έγκριση Μελέτης του έργου: "Προσθήκη Αιθουσών στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου".

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

17    Υποβολή πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού: "Βοτάνισμα εντός πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου - Νέας Ιωνίας & βοτάνισμα περιαστικών δασών και περιαστικού πρασίνου Δήμου Βόλου",  προϋπολογισμού 74.276,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

18    Λήψη απόφασης σχετικά με τον “Εξώδικο συμβιβασμό επί αιτήματος του κ. Αποστόλου Ιλτσόγλου περί καταβολής αποζημίωσης για υλικές ζημιές (θραύση σε κουστούμι πλαστικών) που υπέστη το  δίκυκλο μηχανάκι ιδιοκτησίας του με αριθμό κυκλοφορίας ΝΗΕ 5428, από συνεργείο της Δ/νσης Πρασίνου κατά την διάρκεια εργασιών κλαδέματος”.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

19    Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών υλικών, στο πλαίσιο της ΑΤ10 Πρόσκλησης του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ.

Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

20    Τροποποίηση της με αρ. 33/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας για το έτος 2021.

21    Τροποποίηση της με αρ. 34/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας για το έτος 2021.

22    Λήψη απόφασης κατάρτισης των όρων και σύνταξης της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Δ. ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ - ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021.

23    Λήψη απόφασης κατάρτισης των όρων και σύνταξης της διακήρυξης του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ - ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021– ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. Ε. ΒΟΛΟΥ.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

24    Έγκριση της αριθμ. 49/2021 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ. του Δήμου Βόλου που αφορά στην 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Οικονομική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
16
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 12 Απρίλιος, 2021