17Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 6/7/2018

Αρ. Πρωτ. : 57513

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Λήψη απόφασης για εκδήλωση τιμής προς τον συμπολίτη κ.Χαράλαμπο Τσιμά.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του χώρου δίπλα στο ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Στροφύλου, στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Άνω Στροφύλου "Ο Άγιος Νικόλαος". (απόφαση 5/2018 Τ.Κ. Αγίου Βλασίου)
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της πλατείας στον Μορφωτικό Σύλλογο Αγίου Βλασίου. (απόφαση 6/2018 Τ.Κ. Αγίου Βλασίου)
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της πλατείας Ρήγα Φεραίου μπροστά από το κτίριο του ΚΑΠΗ, στην ΚΝΕ Μαγνησίας του ΚΚΕ, για την πραγματοποίηση του φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2018.(απόφαση 80/2018 Δ.Κ. Βόλου)
5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της κεντρικής πλατείας Σέσκλου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σέσκλου. (απόφαση 16/2018 Τ.Κ. Σέσκλου)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6. Λήψη απόφασης περί καθορισμού ειδικοτήτων προσωπικού που θα προσληφθεί για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2018, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.(απόφαση Ο.Ε.)
8. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ιεροί Ναοί).
9. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
10. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών βάσει του άρθρου 174 του Ν.3463/2006.
11. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών. (Τμήματος Δημοτικών Προσόδων)
12. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
13. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
14. Λήψη απόφασης περί απευθείας εκμίσθωση δημοτικού χώρου που βρίσκεται στην πλατεία Πανεπιστημίου στο Βόλο, στον Συνεταιρισμό ΑμεΑ "Ηλιοτρόπια ΣΥΝ.ΠΕ.".
15. Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος «Αχίλλειον» που βρίσκεται στο Βόλο, επί της παραλιακής οδού Αργοναυτών και Κουμουνδούρου.
16. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση "Σωρός" Νέων Παγασών Βόλου.
17. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 13,88 τ.μ. στην κεντρική πλατεία Σέσκλου Δ.Ε. Αισωνίας.
18. Λήψη απόφασης για την έγκριση εξόδων κηδείας απόρου και απαλλαγή από τέλη ταφής.
19. Ανάκληση της υπ' αριθμ.420/2018 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας περί έγκρισης μελέτης και εκκίνησης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον εκσυγχρονισμό εξοπλισμού κοινωνικών δομών και δομών απασχόλησης του Δήμου Βόλου στην περιοχή παρέμβασης.
20. Λήψη απόφασης για την ανάληψη υποχρεώσεων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης του Δήμου ΑΝΕΒΟ Α.Ε. προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.
21. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος για τις εγκαταστάσεις του Δήμου Βόλου και λήψη απόφασης για την εκκίνηση διεθνή ανοικτού διαγωνισμού.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
22. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με Κωδικό πρόσκλησης 043 και τίτλο «Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Βόλου – ΕΤΠΑ» και ανάκληση της αρ. 429/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
23. Ανάκληση της υπ' αρ.469/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την εκκίνηση διαγωνισµού προµήθειας τροφών για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων του ∆ηµοτικού Καταφυγίου για ένα (1) έτος.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ
24. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (Κολώνια Δημητρίου)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
25. Λήψη απόφασης για την 9η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.
26. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση ζημιών δικτύων δημοτικού φωτισμού έτους 2016".
27. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. (Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
28. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Τ11" Δήμου Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
29. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εκποίησης άχρηστων αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) και ορισμός μελών επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης των άρθρων 7 & 9 του Π.Δ. 270/1981.
30. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εκποίησης αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών (ΗΣ) και συσσωρευτών και ορισμός μελών επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης των άρθρων 7 & 9 του Π.Δ. 270/1981.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
31. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή από τέλη παράτασης ταφής.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
32. Λήψη απόφασης για την έγκριση υπογραφής νέας Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης έτους 2018 μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - Περιφέρειας Θεσσαλίας - Δήμου Βόλου και Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου.

 

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
17
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 11 Ιούλιος, 2018