18Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                         ΒΟΛΟΣ  28/9/2020

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 67346

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 18η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020, με ώρα έναρξης 10:00 και λήξης 10:15, με το κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός των έκτακτων καταστάσεων που αντιμετωπίζει η πόλη της Καρδίτσας, η οποία επλήγη από καταστροφικές πλημμύρες και έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.       

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: praktikadb@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, (σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19) και την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.  Λήψη απόφασης για τη διάθεση μηχανημάτων του Δήμου Βόλου στο Δήμο Καρδίτσας.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
18
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 29 Σεπτέμβριος, 2020