18Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 5/9/2019

Αρ. Πρωτ. : 74315

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 18η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18:30 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Δ.Σ. της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία "Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου" και τον διακριτικό τίτλο "Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β." και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.

2. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία "Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου" (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ)», εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.

4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου", εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.

5. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου", εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.

6. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και των δύο (2) φορέων των παραγωγικών τάξεων που θα εκπροσωπηθούν στην Επιτροπή.

7. Λήψη απόφασης ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Μουσείο Αλέξανδρου Κ.Δάμτσα".

8. Λήψη απόφασης για σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, τον ορισμό των φορέων της τοπικής κοινωνίας, εκπρόσωποι των οποίων θα αποτελέσουν μέλη της εν λόγω Επιτροπής και τον ορισμό επιτροπής μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διενεργήσουν κλήρωση, προκειμένου να κληρωθούν οι δημότες που θα αποτελέσουν μέλη της Επιτροπής.

9. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας που θα συμμετέχουν στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.4018/2011.

10. Λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Βόλου και ορισμός του Προέδρου και των μελών της.

11. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Καλλιτεχνικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Δήμου Βόλου και Προέδρου της.

12. Λήψη απόφασης για την εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Βόλου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) με την επωνυμία "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

13. Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από όργανα του Δήμου μας, που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

14. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου βάσει του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77Α).

15. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των υπαλλήλων που θα εκπροσωπούν το Δήμο Βόλου για τη διενέργεια συναλλαγών με τα πιστωτικά ιδρύματα.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

16. Λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

17. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και ορισμό Προέδρου και μελών Συμβουλίου.

18. Λήψη απόφασης για τη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

19. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, στην επιτροπή εκτίμησης μοναδιαίας αξίας ζώου ή προϊόντος.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

20. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας.

21. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών και Πλατειών.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
18
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 9 Σεπτέμβριος, 2019