19Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                         ΒΟΛΟΣ  2/10/2020

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 69473

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                    

Σας προσκαλούμε στην 19η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020, με ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:15, με το κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός της άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών εκμίσθωσης του ακινήτου.         

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: praktikadb@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, (σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19) και την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του πολυώροφου κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων  και καταστημάτων στη διασταύρωση των οδών Φιλελλήνων-Δημητριάδος στο Βόλο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 1 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 196 του Ν. 4555/2018).

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
19
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 5 Οκτώβριος, 2020