19Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 12/9/2014

Αρ. Πρωτ. : 101623

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 19η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.


Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ


ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον κ. Δήμαρχο.

 2. Λήψη απόφασης έγκρισης μετακίνησης Αντιδημάρχων.

 3. Λήψη απόφασης σύστασης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Βόλου και ορισμός του Προέδρου και των μελών της.

 4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Δ.Σ. της κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία "Κοινωφελής Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου" (Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ.) και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

 5. Λήψη απόφασης ορισμού μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)", εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.

 6. Λήψη απόφασης ορισμού Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και των δύο φορέων των παραγωγικών τάξεων που θα εκπροσωπηθούν στην Επιτροπή.

 7. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου" εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.

 8. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου" εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.

 9. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία "Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου" και τον διακριτικό τίτλο "Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β." και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.

10. Λήψη απόφασης για την εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Βόλου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) με την επωνυμία "Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων" και το διακριτικό τίτλο "ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.".

11. Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Βόλου στη Γενική Συνέλευση της "Εταιρείας Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ"

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

12. Επικαιροποίηση του περιεχομένου της υπ' αριθμ. 95/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί σύναψης 74 συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

13. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικών Συμβούλων, ως μελών επιτροπών παραλαβής έργων, έως και την 31/12/2014.

14. Λήψη απόφασης αντικατάστασης μέλους Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών & Μεταφορών (άρθρο 67 του Π.Δ. 28/80) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου 

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
19
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 17 Σεπτέμβριος, 2014