1Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 8/1/2015

Αρ. Πρωτ. : 1043

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την

Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Λήψη απόφασης έγκρισης μετακίνησης Αντιδημάρχου στη Βιέννη

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.  Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ου ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ του έργου Γενικές συντηρήσεις δημοτικών εγκαταστάσεων -πάρκα, πλατείες κ.λ.π. Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου 2014.

4.  Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: "Εργασίες μόνωσης κλειστού γυμναστηρίου 6ου Λυκείου Βόλου".

5.  Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: "Συντήρηση δικτύου άρδευσης Δ.Ε. Ιωλκού έτους 2012"

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: "Συντήρηση αγροτικής οδοποιϊας Δ.Ε. Αισωνίας έτους 2012"

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης για την προμήθεια φανών, ρυθμιστών και πλακετών φωτεινής σηματοδότησης, μέσω πρόχειρου διαγωνισμού στα πλαίσια του έργου: "Συντήρηση και ανακαίνιση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2014"

8.  Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: "Αποκατάσταση ζημιών δικτύων δημοτικού φωτισμού έτους 2015"

9.  Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: "Συντήρηση και ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων έτους 2015"

10. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Μετατροπή Στέκι Χιλιαδούς σε Νηπιαγωγείο"

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: "Συντήρηση και ανακαίνιση σχολικών κτιρίων έτους 2015"

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: "Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων έτους 2015"

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: "Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2015". 

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: "Αποκατάσταση ζημιών δικτύων φωτεινής σηματοδότησης έτους 2015"

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: "Επέκταση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2015"

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: "Συντήρηση και ανακαίνιση φωτεινής σηματοδότησης έτους 2015"

17. Λήψη απόφασης τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος του προγράμματος LEADER για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ - ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟ - ΑΓ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟ-ΔΡΑΚΕΙΑ – ΠΟΡΤΑΡΙΑ – ΣΤΑΓΙΑΤΕΣ – ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΦΥΤΟΚΟ» προϋπολογισμού 90.000,00 Ευρώ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

18. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή του αρ. 8 του Ν. 1590/1986 για την απομάκρυνση και εκποίηση ζωικού κεφαλαίου

19.  Λήψη απόφασης για την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βόλου και αποδοχή των όρων της πρόσκλησης GR02.03, στο πρόγραμμα "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων" του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου.

20. Λήψη απόφασης για την έγκριση θέσεων-κτιρίων για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από την Ελληνική Εταιρεία Ατομικής Ενέργειας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

21. Λήψη απόφασης καθορισμού κριτηρίων για τη χορήγηση κατ΄εξαίρεση εργοταξιακής παροχής ρεύματος για κοινωνικούς λόγους- Συγκρότηση εισηγητικής Επιτροπής ( αριθμ. …./2015 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

22.  Λήψη απόφασης επί του αιτήματος τοποθέτησης πληροφοριακής πινακίδας στο Διμήνι (υπ' αριθ.    απόφαση Ε.Π.Ζ.).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

23.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση κυλικείου του Διαδημοτικού Κοιμητηρίου "Κούκος".

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

 

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
1
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 12 Ιανουάριος, 2015