1Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 19/1/2017

Αρ. Πρωτ. : 3423

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  (εισηγήσεις)
1. Προγραμματισμός πρόσληψης τακτικού προσωπικού, κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
2. Έγκριση ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου.
3. Ακύρωση του υπ' αριθμ. 22.120/19-12-2014 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου της Συμβολαιογράφου Βόλου Κερασίας Καλογεροπούλου (συμβαλλόμενοι: Δήμος Βόλου - Γεράσιμος Μαρτζόπουλος).
4. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βόλου (με τον αναπληρωτή του) στην επιτροπή χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος 2017.
5. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βόλου (με τον αναπληρωτή του) στην επιτροπή χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού - παραλίας ως πολυσύχναστων.
6. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βόλου (με τον αναπληρωτή του) στην επιτροπή του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ 16/Α/06-02-2001) για την ανέλκυση, απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων από τη ζώνη λιμένος Βόλου για το έτος 2017.
7. Λήψη απόφασης για την ανανέωση θητείας μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής άρθρου 9 Ν.2881/2001.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
8. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών.
9. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.(απόφαση Ο.Ε.)
10. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
11. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
12. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλετών σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006.
13. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Αυτοτελών Τμημάτων, για το έτος 2017.
14. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Βόλου για το έτος 2017.
15. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2017.
16. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών της Διεύθυνσης Οικονομικών και λοιπών Διευθύνσεων του Δήμου εκτός των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
17. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου βάσει του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77Α).
18. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για το έτος 2017.
19. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Καλλικρατικού Δήμου Βόλου έτους 2017.
20. Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής της παρ.8 του άρθρου 7 του Ν.2307/95 "περί επιλύσεως δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως".
21. Λήψη απόφασης για την παροχή εξουσιοδοτήσεων σε υπαλλήλους για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών.
22. Λήψη απόφασης για πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία "ΧΩΜΑ Ο.Ε." από το δημοτικό χώρο στη θέση "Σπαστήρας" της Τοπικής Κοινότητας Δράκειας Δ.Ε. Αγριάς.
23. Λήψη απόφασης για την καταγγελία μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος εντός της κεντρικής πλατείας Άνω Λεχωνίων Δ.Ε. Αρτέμιδας.
24. Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος επί της οδού Αλμυρού 12Β στη συνοικία Παλιών Βόλου.
25. Λήψη απόφασης για τις απαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο των διαδικασιών χρηματοδότησης εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) στο Δήμο Βόλου, μέσω του Πράσινου Ταμείου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
26. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, για το έτος 2017  (εισήγηση)
27. Έκφραση γνώμης επί της Μ.Π.Ε. του έργου "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΜΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΥΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ" του Δήμου Βόλου.(απόφαση 15/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.) (εισήγηση)
28. Έκφραση γνώμης επί της Μ.Π.Ε. του έργου "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΣΩΡΟΣ" του Δήμου Βόλου" της DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.(απόφαση 16/2017 Ε.Π.Ζ.)  (εισήγηση)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ  (εισηγήσεις)
29. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή πλανόδιου πωλητή υπαίθριου εμπορίου.(Κωσταράς Γεώργιος)
30. Λήψη απόφασης για την εντολή μετακίνησης υπαλλήλου Τμήματος Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στο Βελιγράδι.
31. Λήψη απόφασης έγκρισης μετακίνησης υπαλλήλου σε τουριστική έκθεση στο Τελ Αβίβ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   (εισηγήσεις)
32. Λήψη απόφασης για την 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017.
33. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας".
34. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Μετατροπή του Εκθεσιακού-Αθλητικού Κέντρου σε Συνεδριακό Κέντρο".
35. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή δύο μεταλλικών πεζογεφυρών στον Χείμαρρο Κραυσίδωνα".
36. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2017.
37. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για το έτος 2017.
38. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Εργασίες Συντήρησης των Σχολείων Δ.Ε. πλην Βόλου και Ν. Ιωνίας έτους 2015", για χρονικό διάστημα τριών μηνών.
39. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για την απόφαση αποδοχής της δήλωσης διάλυσης σύμβασης του έργου "Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων - Παιδικός Σταθμός και Γραφεία στο Δ.Δ. Σέσκλου" του τ. Δήμου Αισωνίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ  (εισηγήσεις)
40. Λήψη απόφασης καθορισμού κριτηρίων για την χορήγηση κατ’ εξαίρεση εργοταξιακής παροχής ρεύματος για κοινωνικούς λόγους – Συγκρότηση Εισηγητικής Επιτροπής.(απόφαση 14/2017 Ε.Π.Ζ.).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  (εισηγήσεις)
41. Λήψη κανονιστικής απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Κροκίου (μεταξύ Γρ. Λαμπράκη και Μητρ. Γρηγορίου), στον Βόλο.(απόφαση 5/2017 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  (εισηγήσεις)
42. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Δάφνη) το οποίο βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Σεϊτανίδου αρ.15-17, στην Αγριά, κατόπιν αίτησης της κ. Γκαραβέλου Ελένης.(απόφαση 12/2017 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (εισηγήσεις)
43. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών, παραλαβής καυσίμων και λιπαντικών και παραλαβής υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για το έτος 2017.
44. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων", προϋπολογισμού 58.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  (εισηγήσεις)
45. Έγκριση της αριθμ. 239/2016 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου, αναφορικά με την έγκριση Ισολογισμού, Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση από 01/01/2013 έως 31/12/2013.
46. Έγκριση της αριθμ. 240/2016 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου, αναφορικά με την έγκριση Ισολογισμού, Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση από 01/01/2014 έως 31/12/2014.
47. Έγκριση της αριθμ. 1/2017 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου, αναφορικά με την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017, της επιχείρησης.

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
1
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 23 Ιανουάριος, 2017