1Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ 18/1/2019

Αρ. Πρωτ. : 5141

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  (εισηγήσεις)
1. Λήψη απόφασης έγκρισης μετακίνησης του Δημάρχου Βόλου για τη συμμετοχή του σε Ημερίδα της ΚΕΔΕ για τον Τουρισμό και την Υγεία.
2. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του Προέδρου της Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας (Ε.Β.Κ.) του Δήμου Βόλου.
3. Λήψη απόφασης για την ανάθεση στο «ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου» της συν διοργάνωσης με την FIBA και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπάσκετ Εφήβων 2019 στην πόλη του Βόλου και ανάκληση της με αρ. 848/2018 απόφασης του Δ.Σ. Βόλου.
4. Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως της αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Κουζίνα Αλληλεγγύης Βόλου, σχετικά με την παραχώρηση χώρου 1,5*1,5 τ.μ. στην πλατεία Πανεπιστημίου, για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2019.
5. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βόλου (με τον αναπληρωτή του) στην επιτροπή χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος 2019.
6. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βόλου (με τον αναπληρωτή του) στην επιτροπή χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού – παραλίας ως πολυσύχναστων.
7. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βόλου (με τον αναπληρωτή του) στην επιτροπή του Ν.2881/2001(ΦΕΚ 16/Α/6-02-2001) για την ανέλκυση, απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων από τη ζώνη λιμένος Βόλου για το έτος 2019.
8. Λήψη απόφασης για ανανέωση θητείας μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής άρθρου 9 Ν.2881/2001.
9. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν.4583/18 (ΦΕΚ 212 Α/18-12-2018) και της αρίθμ. 1921/11-1-2019 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
10. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Γ' τρίμηνο του έτους 2018 για τον έλεγχο υλοποίησής του. (απόφαση 18/2019 Ο.Ε.)
11. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.(απόφαση Ο.Ε.)
12. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.
13. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών βάσει του άρθρου 174 του Ν.3463/2006.
14. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
15. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής περί επιλύσεως δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.
16. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για το έτος 2019 (σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11 περίπτωση α του Ν. 4412/2016).
17. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2019.
18. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και αυτοτελών Τμημάτων έτους 2019.
19. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών της Διεύθυνσης Οικονομικών και λοιπών Διευθύνσεων του Δήμου εκτός των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Καθαριότητας & Ανακύκλωσης για το έτος 2019.
20. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών και καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Βόλου για το έτος 2019.
21. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση εκτιμητικής επιτροπής για τη μίσθωση ακινήτων εκ μέρους του Δήμου, βάσει των άρθρων 5 και 7 του Π.Δ. 270/81.
22. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση εκτιμητικής επιτροπής για την εκμίσθωση και αγοραπωλησία του Δήμου βόλου, βάσει των άρθρων 186 παρ.5 και 192 του Ν.3463/2006.
23. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ77Α).
24. Λήψη απόφασης περί λύσης μισθωτικής σχέσης που αφορά στο περίπτερο που βρίσκεται στο Βόλο, επί της οδού Δημητριάδος-Κοραή.
25. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην πλατεία Ελευθερίας στο Βόλο.
26. Ανάκληση της υπ' αριθμ.281/2018 απόφασης Δ.Σ. περί παραχώρησης χρήσης του δημοτικού χώρου που βρίσκεται στον Πολυχώρο Σέσκλου Δ.Ε. Αισωνίας.
27. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του δημοτικού χώρου "Στέκι Δημοτών" στη Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου, στον ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  (εισηγήσεις)
28. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας για το έτος 2019.
29. Λήψη απόφασης έγκρισης επιπλέον Υπηρεσιών για τους Δημότες μας από το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία του Δήμου Βόλου (ΚΕΠ Υγείας).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ  (εισηγήσεις)
30. Λήψη απόφασης σχετικά με την εντολή μετακίνησης υπαλλήλου του Τμήματος Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, στο Τελ Αβίβ και εξειδίκευση διάθεσης πίστωσης.
31. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. (Μιχάλη Δημήτριο)
32. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. (Μαμουρέλη Σταματίου)
33. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου ιδιοκτησίας κ. Κουκουβίνου Αικατερίνης, που βρίσκεται στην οδό Δημητριάδος με Κοραή, στον Βόλο. (απόφαση 1/2019 Ε.Π.Ζ.)
34. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου ιδιοκτησίας κ. Βασιλείου Δημητρίου του Αντωνίου, που βρίσκεται στην οδό Θουκυδίδου με Παπαδιαμάντη, στον Βόλο. (απόφαση 5/2019 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (εισηγήσεις)
35. Λήψη απόφασης για την 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019.
36. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για το έτος 2019.
37. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για το έτος 2019.
38. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Έργα Πυροπροστασίας έτους 2019", προϋπολογισμού 180.000,00€.
39. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου - Ν.Ιωνίας έτους 2019", προϋπολογισμού 300.000,00€.
40. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου - Ν.Ιωνίας έτους 2019", προϋπολογισμού 500.000,00€.
41. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Βόλου - Ν.Ιωνίας", προϋπολογισμού 400.000,00€.
42. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2019", προϋπολογισμού 100.000,00€.
43. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου "Συντήρηση πλακοστρώσεων, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2019", προϋπολογισμού 200.000,00€.
44. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Παρέμβαση σε δύο κτίρια της πρώην Παιδόπολης Αγριάς για τη δημιουργία Δομής Σ.Υ.Δ.".
45. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου "Συντήρηση οικοδομικών & Η/Μ εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων έτους 2016".
46. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δήμου Βόλου έτους 2017", για χρονικό διάστημα δύο μηνών.
47. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Μεταστέγαση ΚΕΠ Αγριάς".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ  (εισηγήσεις)
48. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό κριτηρίων για τη χορήγηση παράτασης εργοταξιακής παροχής ρεύματος για κοινωνικούς λόγους-Συγκρότηση Εισηγητικής Επιτροπής. (απόφαση 15/2019 Ε.Π.Ζ.)
49. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση σχεδίου πόλης επί των οδών Ελ. Βενιζέλου και Θυατείρων της Δ. Ε. Νέας Ιωνίας του Ενιαίου Δήμου Βόλου (κατάργηση κοινοχρήστου χώρου μετά από την υπ’ αρ. 248/2015 Απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου)». (απόφαση Ε.Π.Ζ.)
50. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.654 της συνοικίας Αγ. Κωνσταντίνου του Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)
51. Λήψη απόφασης για παραλαβή Πράξης Εφαρμογής Αγ. Παρασκευής Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  (εισηγήσεις)
52. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας για το έτος 2019.
53. Λήψη απόφασης περί έγκρισης και οριστικής παραλαβής του συνόλου της μελέτης "Κυκλοφοριακή μελέτη υλοποίησης της διαμόρφωσης των οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη ως οδών ήπιας κυκλοφορίας".
54. Λήψη απόφασης αναφορικά με την παράταση του συμβατικού χρόνου της σύμβασης για την "Προμήθεια και τοποθέτηση πλαισίων - πληροφορικών πινακίδων για τουριστικούς χάρτες και τουριστικές πληροφορίες στις Δημοτικές Ενότητες του Δ.Βόλου".
55. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση προγράμματος λειτουργίας φωτεινής σηματοδότησης στη διασταύρωση των οδών Ιάσονος με Αγίου Νικολάου. (απόφαση 6/2019 Ε.Π.Ζ.)
56. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Ανθ. Γαζή 160, στον Βόλο. (απόφαση 7/2019 Ε.Π.Ζ.)
57. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Μυτιλήνης 1, στη Ν. Ιωνία. (απόφαση 8/2019 Ε.Π.Ζ.)
58. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Ελ. Βενιζέλου 80, στον Βόλο. (απόφαση 9/2018 Ε.Π.Ζ.)
59. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Κωνσταντά 161, στον Βόλο. (απόφαση 10/2019 Ε.Π.Ζ.)
60. Λήψη απόφασης για τον επανακαθορισμό θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Τ.Οικονομάκη 71, στον Βόλο. (απόφαση 11/2019 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  (εισηγήσεις)
61. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Μουριάς) που βρίσκεται επί της οδού 54ου Συντάγματος Ελλάς αρ. 168 στον Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κ. Καπόλου Δαδινούλας. (απόφαση 12/2019 Ε.Π.Ζ.)
62. Λήψη απόφασης για την κοπή τριών (3) δέντρων (Σφενδάμων) που βρίσκονται επί της οδού Καποδιστρίου αρ.40 στον Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κ. Παπαγεωργίου Χαρίκλειας. (απόφαση 13/2019 Ε.Π.Ζ.)
63. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων που βρίσκονται επί της οδού Τριανταφύλλου αρ.21 με 30 στην Αγριά, κατόπιν αίτησης κατοίκων της περιοχής. (απόφαση 14/2019 Ε.Π.Ζ.)
64. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών – αξιολόγησης προσφορών – γνωμοδοτήσεων και
παρακολούθησης συμβάσεων υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών, της Διεύθυνσης Πρασίνου σύμφωνα µε τον Ν. 4412/2016 για το έτος 2019.
65. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών – αξιολόγησης προσφορών – γνωμοδοτήσεων και παρακολούθησης συμβάσεων προμηθειών της Διεύθυνσης Πρασίνου σύμφωνα µε το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2019.
66. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων της Διεύθυνσης Πρασίνου, σύμφωνα µε το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2019.
67. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών της Διεύθυνσης Πρασίνου, σύμφωνα µε το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2019.
68. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Πρασίνου, σύμφωνα µε το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2019.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  (εισηγήσεις)
69. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου.
70. Έγκριση της αριθμ.1/2019 απόφασης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ που αφορά στην 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού και στην ψήφιση των σχετικών πιστώσεων.
71. Έγκριση της αριθμ.12/2019 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ. που αφορά στην 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019.
72. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του Εκθεσιακού Πολυχώρου Δήμου Βόλου, στον ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου.

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
1
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 23 Ιανουάριος, 2019