1Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΛΟΣ   26/1/2023

Αρ. Πρωτ. : 5945

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ - σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 - την Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.  Έγκριση ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων 2022 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου.

2.  Λήψη απόφασης για την ανανέωση θητείας μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής άρθρου 9 Ν.2881/2001.

3.  Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βόλου (με τον αναπληρωτή του) στην επιτροπή χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος 2023.

4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 271/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, ως προς την αντικατάσταση ενός τακτικού µέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ».

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

5.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης του "Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την ένταξη, την ισότητα και τη συμμετοχή των ΡΟΜΑ" του Δήμου Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6.  Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Βόλου, οικονομικού έτους 2023.

7.  Λήψη απόφασης για την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023.

8.  Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

9.  Λήψη απόφασης για την "Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ".

10.  Λήψη απόφασης για την "Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις ΚΟΚ".

11.  Λήψη απόφασης για "Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από μισθώματα".

12.  Λήψη απόφασης για "Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών μισθωμάτων λόγω αναπροσαρμογής εμπορικών και επαγγελματικών μισθώσεων ακινήτων για το έτος 2022".

13.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων  του Δήμου βάσει του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77Α).

14.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Βόλου για το έτος 2023.

15.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών και Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου Βόλου για το έτος 2023.

16.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών της Διεύθυνσης Οικονομικών και Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου Βόλου για το έτος 2023.

17.  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ελαιοπεριβόλων στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Λαυρεντίου Δ.Ε. Αρτέμιδας.

18.  Λήψη απόφασης για την Εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της πλατείας Αγίου Λαυρεντίου Δ.Ε. Αρτέμιδας.

19.  Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δημοτικού χώρου στον Αναπτυξιακό Σύλλογο Αγίου Λαυρεντίου.

20.  Λήψη απόφασης για την  Εκμίσθωση   του  Αμφιθεάτρου του πρώην Δημαρχείου  της Νέας Αχγιάλου.

21.  Λήψη απόφασης επί του  αιτήματος χρονικής παράτασης συμβάσεων όλων των αναδόχων για τον «Αποχιονισμό οδών – κοινοχρήστων χώρων – Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Βόλου».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

22.  Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 22,09861 ΜW και υποσταθμού ανύψωσης τάσης 33/150 KV, στη θέση «ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ 2» της Δ.Ε. Φερών και Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Ρήγα Φεραίου και Δήμου Βόλου, της Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

23.  Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Υφιστάμενες χερσαίες και λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης ναυταθλητικών δραστηριοτήτων και έργα επισκευής – αποκατάστασης αυτών» του Ν.Ο.Β.Α. στη θέση «Ακτή Φαλήρου ή ΝΟΒ» στη Δ.Ε. Βόλου του Δήμου Βόλου, της Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

24.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών για το έτος 2023.

25.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών για το έτος 2023.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

26.  Λήψη απόφασης για την έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Βόλου 2022-2023”.

27.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και  Δημόσιας Υγείας για το έτος 2023.

28.  Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και  Δημόσιας Υγείας για το έτος 2023.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

29.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής  Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου για το έτος 2023 (σύμφωνα με τον Ν.4412/2016).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

30.  Λήψη απόφασης για την 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2023.

31.  Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021».

32.  Λήψη απόφασης για την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΚΕΝΔΕΡΑΝΗ» για 6 μήνες.

33.  Λήψη απόφασης για την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’  ύψος στο 27ο Δημοτικό σχολείο Βόλου» για 6 μήνες.

34.  Λήψη απόφασης για την παράταση της προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ “ΠΡΟΚΟΠΕΙΟΣ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 99/2017» έως τις 30-8-2023.

35.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού και  Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «Ανάπλαση πλατείας ‘Γερμανικών’  και δημιουργία παιδικής χαράς προσβάσιμη σε όλους».

36.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2023.

37.  Λήψη απόφασης έγκρισης υπεργολαβίας του έργου: «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ‘ΑΛΚΥΟΝΗ’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 99/2017».

38. Λήψη απόφασης για την εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτελεσθεισών εργασιών για το έργο "Κτιριακές Παρεμβάσεις στο Βρεφονηπιακό Σταθμό "Ηλιαχτίδα" στην Άλλη Μεριά για την εναρμόνισή του με το Π.Δ. 99/2017".

39. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτελεσθεισών εργασιών για το έργο "Κτιριακές Παρεμβάσεις στον Αρχιμανδρίτειο Παιδικό Σταθμό Κατηχωρίου για την εναρμόνισή  του με το Π.Δ. 99/2017".

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

40. Λήψη απόφασης καθορισμού κριτηρίων για την χορήγηση παράτασης εργοταξιακής παροχής ρεύματος για κοινωνικούς λόγους - Συγκρότηση Επιτροπής. (1/2023 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

41. Ανάκληση της υπ’ αρ. 429/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και έκδοση  νέας απόφασης για τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. Γ185 της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου με κατάργηση κοινοχρήστου χώρου σύμφωνα με το Ν. 4759/2020. (2/2023 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

42. Λήψη απόφασης για άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε οικόπεδο εντός ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Νέας Αγχιάλου της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου σύμφωνα με το Ν4759/2020, φερόμενης ιδιοκτήτριας Ντούμα Μαρίας. (3/2023 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

43. Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων κατά της υπ’ αρ. 140/2022 Α.Δ.Σ. Η οποία αφορά άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητο που βρίσκεται μεταξύ των οδών Μωραϊτίνη - Καρυωτάκη - Παπαντωνίου (Ο.Τ.938) της συνοικίας Καραγάτς της Δ.Ε. Βόλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου, σύμφωνα με το Ν.4759/2020. (4/2023 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

44. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ 69 της συνοικίας «Επτά Πλατάνια - Οξυγόνο» της Δ.Ε. Βόλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου. (5/2023 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

45. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Περικλέους Γεωργιάδου – Σκοπελίτη – Βέργου – Μπουζάνη της Δ. Ε. Αγριάς του Ενιαίου Δήμου Βόλου. (6/2023 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

46. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του   ρυμοτομικού σχεδίου  πόλεως στο Ο.Τ 473  της συνοικίας «Καλλιθέα» της Δ.Ε.  Βόλου  του  Ενιαίου Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

47. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση σχεδίου   πόλης  στο  Ο.Τ.  Που περικλείεται  από   τις οδούς  Πλάτωνος  –  Αριστοτέλη  –  Κοραή  –   Ανώνυμος     του   ρυμοτομικού σχεδίου  της   Δ. Ε.   Αγριάς  του  Ενιαίου    Δήμου   Βόλου    με   κατάργηση κοινωφελούς χώρου σύμφωνα με το Ν. 4759/2020. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

48. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση σχεδίου πόλης στο  Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Πορφυρογένη – Ρήγα Φεραίου  –  Παπαποστόλου  –  28ης  Οκτωβρίου   του   ρυμοτομικού σχεδίου  της   Δ. Ε.   Αγριάς   του   Ενιαίου   Δήμου   Βόλου  με κατάργηση κοινοχρήστου    χώρου  σύμφωνα με το Ν. 4759/2020. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

49. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης για το έτος 2023.

50. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης για το έτος 2023.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

51. Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Καθορισμός θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην οδό Χαλκηδόνος 15, στη Νέα Ιωνία. (7/2023 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

52. Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Καθορισμός θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην οδό Κασσαβέτη 52, στον Βόλο. (8/2023 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

53. Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Καθορισμός θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην οδό Αχιλλοπούλου 177A, στον Βόλο. (9/2023 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

54. Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Καθορισμός θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην οδό Κυρίλλου 45, στη Νέα Ιωνία. (10/2023 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

55. Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Καθορισμός θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην οδό Σουλίου- Μητρ. Γρηγορίου 53, στον Βόλο. (11/2023 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

56. Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Καθορισμός θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην οδό Ρήγα Φεραίου 238, στον Βόλο. (12/2023 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

57. Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Καθορισμός θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην οδό 28ης Οκτωβρίου 26, στον Βόλο. (13/2023 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

58. Λήψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Καθορισμός θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ γενικής χρήσης, στην οδό Γαλλίας 22- Σπ. Σπυρίδη, στον Βόλο. (14/2023 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

59. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Προμηθειών  της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας για το έτος 2023.

60. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας για το έτος 2023.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

61. Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Καραολή Δημητρίου 16 στο Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κυρίας Αλεξίας Ντέλλα. (15/2023 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

62. Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο επί της οδού Τσιτσιλιάνου 46 στο Βόλο, κατόπιν κυρίου Δημήτριου Στεργίου. (16/2023 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

63. Λήψη απόφασης για την ανταλλαγή οικογενειακού τάφου. (Αναστασίου Αναστάσιος)

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

64. Έγκριση της υπ' αριθμ. 244/2022 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, αναφορικά με την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού.

65. Έγκριση της αριθμ. 1/2023 απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού,  Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) σχετικά με την «Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού 2022».

66. Έγκριση της αριθμ. 2/2023 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου σχετικά με την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023.

67. Έγκριση της αριθμ. 10/2023 απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) σχετικά με «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού για το Δ΄ τρίμηνο του έτους 2022».

68. Λήψη απόφασης για την έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης έτους 2023 μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου και ορισμού ενός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του για την Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
1
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 30 Ιανουάριος, 2023