1Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΛΟΣ 7/1/2016
Αρ. Πρωτ. : 1005

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
ΠΡΟΣ
Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 12:30 στο Δημαρχείο
Βόλου , με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 Λήψη απόφασης διάθεσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2016.
2 Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση των Προνοιακών Επιδομάτων για τους μήνες
Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2015.
3 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών-αξιολόγησης προσφορών-γνωμοδοτήσεων
και παρακολούθησης συμβάσεων για προμήθειες της Δ/νσης Οικονομικών η μίας εκ των
λοιπών Διευθύνσεων εκτός των Δ/νσεων Τεχνικής Υπηρεσίας, Πρασίνου και Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
4 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών-αξιολόγησης προσφορών-γνωμοδοτήσεων
και παρακολούθησης συμβάσεων για προμήθειες που αφορούν τουλάχιστον 2 εκ του
συνόλου των Δ/νσεων του Δήμου μας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
5 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών-αξιολόγησης προσφορών-γνωμοδοτήσεων
και παρακολούθησης συμβάσεων για προμήθειες μελανιών-γραφικής ύλης-χαρτιού
φωτοαντιγραφικού, ηλεκτρονικών υπολογιστών κα συναφών μηχανημάτων-ανταλλακτικών Η/Υ
και συναφών μηχανημάτων-προγραμμάτων όλων των Διευθύνσεων του Δήμου μας σύμφωνα
με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
6 Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών – αξιολόγησης προσφορών –
γνωμοδοτήσεων και παρακολούθησης συμβάσεων για προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών
όλων των Διευθύνσεων καθώς και των Επιχειρήσεων και των Νομικών Προσώπων του Δήμου
μας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
7 Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών – αξιολόγησης προσφορών –
γνωμοδοτήσεων και παρακολούθησης συμβάσεων για προμήθειες τροφίμων-λοιπών ειδών
παντοπωλείου-φαρμάκων όλων των Διευθύνσεων καθώς και των Επιχειρήσεων και των
Νομικών Προσώπων του Δήμου μας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
8 Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών – αξιολόγησης προσφορών –
γνωμοδοτήσεων και παρακολούθησης συμβάσεων υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών της
Δ/νσης Οικονομικών και λοιπών Διευθύνσεων εκτός των Δ/νσεων Τεχνικής Υπηρεσίας,
Πρασίνου και Καθαριότητας & Ανακύκλωσης σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80.
9 Υποκατάσταση του μισθωτή κ. Χλίτσιου Στεφάνου του Ανάργυρου από την ομόρυθμη
εταιρεία "Στ. Χλίτσιος-Ν. Διαμαντένιας-Γ. Σκουφάρας Ο.Ε" και την αντικατάσταση της
εγγυήτριας κ. Γεωργίας Τέγιου από την κ. Ευμορφία Κόκκινου του Νικολάου στο
συμφωνητικό μισθώσεως του Δημοτικού Καταστήματος εντός του παραλιακού πάρκου Ν.
10 Υποβολή 1ου πρακτικού (αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών)
διαγωνισμού, της ένστασης επί του 1ου πρακτικού και την γνωμοδότηση της Επιτροπής επι
της ένστασης του διαγωνισμού για την "Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών,
φωτοαντιγραφικών και φαξ" σύμφωνα με την υπ αριθμ. 112441/17-11-2015 διακήρυξη του
11 Προέλεγχος και σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων χρήσης 2016 Κληροδοτήματος
"Θωμά Καλούτσα".
12 Προέλεγχος και σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων χρήσης 2016 Κληροδοτήματος
"Κων/νου Μουρογιάννη (υπέρ Τοπ. Κοιν. Ανω Λεχωνίων).
13 Προέλεγχος και σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων χρήσης 2016 Κληροδοτήματος
"Κων/νου Μουρογιάννη (υπέρ Τοπ. Κοιν. Αγίου Βλασίου).
14 Έγκριση του αποτελέσματος της εκμίσθωσης του ελαιοπεριβόλου (στη θέση Μνήματα) του
Κληροδοτήματος "Κων/νου Μουρογιάννη" υπέρ Ανω Λεχωνίων.
15 Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κτιρίου-δημοτικού
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του Δημοτικού Πάρκου Ν. Παγασών.
16 Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κοινοτικού καταστήματος
στην πλατεία Αϊδινίου της Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου.
17 Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης 500 τ.μ. περίπου στη
θέση "Αηδονάκι" του οικισμού Χανίων της Τοπικής Κοινότητας Δράκειας Δ.Ε. Αγριάς για την
εγκατάσταση και λειτουργία κέντρου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής
τηλεοπτικού σήματος.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
18 Έγκριση άγονου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την φύλαξη και
συντήρηση σήραγγα Γορίτσας της περιφερειακής οδού Βόλου- Αγριάς.
19 Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης "Εργασίες συντήρησης και πιστοποίησης
ανελκυστήρων δημοτικών σχολικών κτιρίων".
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
20 Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών-διαγωνισμών, αξιολόγησης
προσφορών, γνωμοδοτήσεων και παρακολούθησης συμβάσεων για κάθε προμήθεια της
Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
21 Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών-διαγωνισμών, αξιολόγησης
προσφορών, γνωμοδοτήσεων και παρακολούθησης συμβάσεων για κάθε παροχή Υπηρεσίας
προς την Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
22 Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού για την "Προμήθεια μεταφορικού μέσου με
καλαθοφόρο ανυψωτικό μηχανισμό του Δήμου Βόλου για το έτος 2015, ενδεικτικού
συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ".
23 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών-αξιολόγησης προσφορών-γνωμοδοτήσεων
και παρακολούθησης συμβάσεων για προμήθειες της Δ/νσης Πρασίνου σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
24 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών-αξιολόγησης προσφορών-γνωμοδοτήσεων
και παρακολούθησης συμβάσεων υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών της Δ/νσης
Πρασίνου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
25 Άσκηση πρόσθετης παρέμβασης υπέρ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Αρμοδίου
Υπουργού προς απόκρουση της από 8-3-2010 αίτησης ακύρωσης της "ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ" και λοιπών
26 Έγκριση παράστασης των δικηγόρων του Δήμου ενώπιον του ΣτΕ-Τμ Ε' προς απόκρουση
της με αριθ. καταθ. Ε 9073/2010 αίτηση της Α.Ε. "COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
27 Έγκριση παράστασης των δικηγόρων του Δήμου ενώπιον του ΣτΕ-Τμ Ε' προς απόκρουση
της με αριθ. καταθ. Ε 9153/2010 αίτηση της Α.Ε. "VODAFONE- -ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

 

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΓΙΟΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Οικονομική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
1
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 13 Ιανουάριος, 2016