1Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                                         ΒΟΛΟΣ  15/1/2021

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 2800

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

                                                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                         

 

       Σας προσκαλούμε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς την Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021 και ώρα έναρξης 13:00 και λήξης 13:15, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

        Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: praktikadb@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, (σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

       Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

     Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  1. Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Τραπεζούντος αρ. 57, στη Ν. Ιωνία.

     Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

         2     Λήψη Απόφασης καθορισμού κριτηρίων για την χορήγηση παράτασης εργοταξιακής παροχής ρεύματος για κοινωνικούς λόγους –Συγκρότηση Επιτροπής.

                                                                        Ο Πρόεδρος της

                                                                   Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                  

                                                                     ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αριθμός Συνεδρίασης: 
1
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 19 Ιανουάριος, 2021