22Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                         ΒΟΛΟΣ  22/10/2020

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 75043

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 22η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί, δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020) και την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18:30 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1        Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.(απόφαση Ο.Ε)

2        Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

3        Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δημοτικού χώρου στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας.

4        Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης γηπέδων μπάσκετ στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βόλου Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

5        Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Βόλου. (απόφαση 690/2020 Ο.Ε.)

6        Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισμών ετών 2013-2019 του κληροδοτήματος "Κωνσταντίνου Απ. Αρχιμανδρίτου".(απόφαση 700/2020 Ο.Ε.)

7        Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισμών ετών 2013-2019 του κληροδοτήματος "Απόστολου Αλεξ. Δράκου". (απόφαση 701/2020 Ο.Ε.)

8        Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισμών ετών 2017-2019 του κληροδοτήματος "Θωμά Καλούτσα". (απόφαση 703/2020 Ο.Ε.)

9        Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισμών ετών 2010-2019 του κληροδοτήματος "Κων/νου Μουρογιάννη". (υπέρ Τ.Κ. Αγίου Βλασίου) (απόφαση 741/2020 Ο.Ε.)

10      Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισμών ετών 2010-2019 του κληροδοτήματος "Κων/νου Μουρογιάννη". (απόφαση 742/2020 Ο.Ε.)

11      Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2021. (απόφαση Ο.Ε.)

12      Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2021. (απόφαση Ο.Ε.)

13      Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2021. (απόφαση Ο.Ε.)

14      Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου καταβολής των τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021. (απόφαση Ο.Ε.)

15      Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του Δικαιώματος επί εμπορίας ποσίμων, ιαματικών ή μη υδάτων, για το έτος 2021.(απόφαση Ο.Ε.)

16      Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τελών διαφήμισης για το έτος 2021. (απόφαση Ο.Ε.)

17      Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό δικαιώματος βοσκής. (απόφαση Ο.Ε.)

18      Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του Δήμου, πωλητές (επαγγελματίες-παραγωγούς) για το έτος 2021. (απόφαση Ο.Ε.)

19      Λήψη απόφασης σχετικά με τη διατήρηση σε ισχύ των αποφάσεων επιβολής φόρων και τελών των Δημοτικών Συμβουλίων των τέως Δήμων Πορταριάς, Ν.Αγχιάλου και Αγριάς για το έτος 2021. (απόφαση Ο.Ε.)

20      Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων για το έτος 2021. (απόφαση Ο.Ε.)

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

21      Λήψη απόφασης για την κατανομή και απόδοση επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών των σχολείων γ' δόσης έτους 2020 και αποζημίωση των εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων για το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

22      Λήψη απόφασης για την καταστροφή μηχανογραφικού εξοπλισμού που δεν συμφέρει οικονομικά η δυνατότητα επισκευής (οπότε δεν έχουν καμία αξία, άρθρο 199 παρ. 6 Ν.3463/06).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

23      Λήψη απόφασης για την 9η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2020.

24      Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 313/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού, μέσω διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού 517.298,24€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

25      Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Συντήρηση οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων έτους 2016".

26      Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Διαδρομή ΑΜΕΑ στο κέντρο της πόλης".

27      Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση Σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Βόλου για το έτος 2021.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

28      Λήψη απόφασης για τη σημειακή τροποποίηση της μελέτης «Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Πολεοδομικού Συγκροτήματος (Π.Σ.) Βόλου» (Η υπ’ αριθμ. 3018/167095/05-10-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας ΦΕΚ Α.Α.Π. 237/4-11-2016 και η υπ’ αριθμ.2591/167222/27-09-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας ΦΕΚ 816/Δ΄/31-12-2019). (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

29      Λήψη απόφασης για τον επανακαθορισμό ζώνης παραλίας εντός σχεδίου πόλης περιοχής Νέων Παγασών του Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

30      Λήψη απόφασης για την προσκύρωση οικοπεδικής έκτασης εμβαδού 5,50 τ.μ., στην ιδιοκτησία με κ.α. 050449  στο Ο.Τ. Γ613, περιοχής Αγίου Νεκταρίου της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ)

31      Λήψη απόφασης για έγκριση αποζημίωσης επικειμένων και συμψηφισμού με τις οφειλές του οικοπέδου ιδιοκτησίας Γκινίδη Ιωάννη του Κων., με κ.α. 201641 στο Ο.Τ.203 της υπ’αριθ.5/07 Πράξης Εφαρμογής περιοχής «Δυτικά της οδού Αμιρά» της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου.(απόφαση Ε.Π.Ζ)

32      Λήψη απόφασης περί τροποποίησης σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 1047 της Δ.Ε. Βόλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου, μετά από την υπ’ αρ. Α38/2017 Απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου. (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

33      Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της 904/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Αγριάς μετά από άρση απαλλοτρίωσης βάσει της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269 Α’/24-12-2014). (απόφαση Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

34      Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πολιτικής προστασίας.

35      Λήψη απόφασης για την έγκριση προμήθειας δύο (2) μεταχειρισμένων οχημάτων και καθορισμού διαδικασίας εκτέλεσης αυτής.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

36      Έγκριση της υπ' αριθμ. 226/2020 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., αναφορικά με τον καθορισμό διδάκτρων και εκπτώσεων στα τμήματα της διεύθυνσης Πολιτισμού.

37      Έγκριση της υπ' αριθμ. 242/2020 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., περί κανονισμού παραχώρησης και τιμολόγησης χώρων της Διεύθυνσης Πολιτισμού.

38      Έγκριση της υπ' αριθμ. 173/2020 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ., που αφορά σε έκπτωση στα δίδακτρα του ΔΙΕΚ σε υπαλλήλους της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.

39      Έγκριση της υπ' αριθμ. 201/2020 απόφασης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ., που αφορά στο κόστος συμμετοχής παιδιών σε δομές ΚΔΑΠ για ολόκληρη βάρδια.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
22
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Δευτέρα, 26 Οκτώβριος, 2020