23Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                         ΒΟΛΟΣ  6/11/2020

                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. : 79028

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 23η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020, με ώρα έναρξης 09:00 και λήξης 09:15, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.       

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: praktikadb@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, (σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19) και την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.  Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020. (απόφαση Ο.Ε)

2.  Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης του δημοτικού περιπτέρου επί της οδού Αναλήψεως-Κασσαβέτη στο Βόλο.

3.  Λήψη απόφασης μέτρων οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων και εργαζόμενους και πλήττονται από την πανδημία του COVID-19 του Δήμου Βόλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

4.  Λήψη απόφασης για έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του Δήμου Βόλου, για το έτος 2021.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

5.  Λήψη απόφασης για την κοπή ενός δένδρου επί της οδού Κουταρέλια 140 στο Δήμο Βόλου. (απόφαση 98/2020 Ε.Π.Ζ.)

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

6.  Λήψη απόφασης για την έγκριση των αριθμ. 38/2020 και 39/2020 αποφάσεων του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Μαγνησίας και ανάκληση της αριθμ. 614/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου που αφορούσε στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης μεταξύ Δήμου και ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Μαγνησίας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μουλάς

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Δημοτικό Συμβούλιο
Αριθμός Συνεδρίασης: 
23
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τρίτη, 10 Νοέμβριος, 2020