Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

23Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΛΟΣ  14/5/2021

Αρ. Πρωτ. : 37053

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 23η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς την Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021 και ώρα έναρξης 13:00 και λήξης 13:15 , με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η αποστολή της ψήφου σας θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: praktikadb@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, (σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»), την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.   Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών βάσει του άρθρου 174 του Ν.3463/2006.

2.  Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την  «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών, θυμάτων βίας του Δήμου Βόλου» σε δεκαεξάωρη  βάση καθημερινώς από Δευτέρα ως Παρασκευή και είκοσι τέσσερις (24) ώρες τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες για το χρονικό διάστημα από 01-06-2021 έως 31-07-2021, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.γ τουΝ. 4412/16 και το άρθρο 10 παρ. 3Α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-3-2020)» καθώς και όλη τη νομοθεσία και τις εγκυκλίους για τον περιορισμό μετάδοσης του κορωνοϊού που ισχύουν μέχρι σήμερα.

3.   Υποβολή Α’ πρακτικού – Έλεγχος δικαιολογητικών / Τεχνικών προσφορών και Β’ πρακτικού Οικονομική προσφορά του διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών για τον «Εκσυγχρονισμό εξοπλισμού Κοινωνικών Δομών και Δομών Απασχόλησης του Δήμου Βόλου στην περιοχή παρέμβασης».

4.   Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τον Διαγωνισμό «Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου», για τις ανάγκες στολισμού της πόλης.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5.   Υποβολή πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ "ΑΛΚΥΟΝΗ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 99/2017».

6 .  Υποβολή πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021».

7.  Υποβολή πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού  διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ», προϋπολογισμού 44.998,36 €  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

8.   Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ‘Β.ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ’».

9.   Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.  του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΕ ΒΟΛΟΥ».

10.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ  ΣΤΑΘΜΟ «ΤΑ ΖΟΥΖΟΥΝΑΚΙΑ» ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ. 99/2017».

11.  Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ».

12.  Έγκριση  παράτασης προθεσμίας της ανάθεσης με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών».

13.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Πολυώροφο κτίριο στάθμευσης αυτοκινήτων στη διασταύρωση των οδών Δημητριάδος – Φιλελλήνων».

14.  Έγκριση  Πρωτοκόλλου Οριστικής  Παραλαβής  Έργου   «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ ΑΝΑΚΑΣΙΑΣ  Δ.Ε. ΙΩΛΚΟΥ».

15.  Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής Έργου «Επέκταση  δημοτικού φωτισμού έτους 2018».

16.  Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργου «Αποκατάσταση ζημιών δικτύων  δημοτικού φωτισμού έτους 2018».

17.  Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση υποδομής γραφείου διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (JOB CENTER)”.

18.  Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής  Παραλαβής του Έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Γ΄ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ».

19.  Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: « «Παρεμβάσεις στις εξωτερικές όψεις και στον περιβάλλοντα χώρο κτιρίου για τη λειτουργία Κέντρου Κοινότητας».

20.  Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής  Παραλαβής του Έργου «Κατασκευή (4) σύγχρονων κόμβων στο Δήμο Βόλου 1.Δημαρχείο (Δημητριάδος, Λαμπράκη και Ιάσωνος) 2.Τελωνείο (Λαμπράκη-  Παπαδιαμάντη) 3. ΚΤΕΛ (Αθηνών, Λαμπράκη και Σέκερη) 4.Διμηνίου (Λαρίσης,  Δερβενακίων, Μπότσαρη)».

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

21.  Έγκριση παράτασης της προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης-ενημέρωσης και έξυπνης διαχείρισης των λαϊκών αγορών του Δήμου Βόλου.

22.  Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου για το έτος 2021.

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Κατηγορία Συνεδρίασης: 
Οικονομική Επιτροπή
Αριθμός Συνεδρίασης: 
23
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 
Τετάρτη, 19 Μάιος, 2021